สส. เชิดชูเกียรติ สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม G – Green

 • สส. เชิดชูเกียรติ สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์
  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม G – Green


  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) มอบรางวัล
  ตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ เพื่อเชิดชูและประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการ
  โรงแรม และสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่า
  การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบโล่ตราสัญลักษณ์
  G-Green (ระดับทอง) จำนวน 106 รางวัลและมีการลงนามความร่วมมือ “โครงการส่งเสริม สนับ
  สนุน และพัฒนาสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” ในวัน
  พุธที่ 31 มกราคม ๒๕61 เวลา 09.30 น. ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพ
  สิ่งแวดล้อม

  สส. เชิดชูเกียรติ สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม G – Green

  พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า
  การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน เป็นหนึ่งใน 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
  Development Goals : SDGs) การที่จะบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน
  โดยเปลี่ยนวิธีการผลิต การบริโภคสินค้าและทรัพยากร ร่วมกับมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
  มีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วนทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และผู้บริโภค โดยมี“ปรัชญาเศรษฐกิจ
  พอเพียง” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช พระราชทานมากว่า ๔๐ ปี เป็นแนว
  ทางให้เกิดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมและสิ่ง
  แวดล้อม
  สส. เชิดชูเกียรติ สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม G – Green
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ได้รับการเชิดชูจากองค์การสหประชาชาติ ว่าเป็นปรัชญาที่มีประโยชน์
  ต่อประเทศไทยและนานาประเทศ และสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกยึดเป็นแนวทางสู่การพัฒนาอย่าง
  ยั่งยืน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน น้อม
  นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่ง
  แวดล้อม เพื่อให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่ง
  ยืน ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจ


  สส. เชิดชูเกียรติ สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม G – Green

  เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การผลิต บริการ และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการเลือกซื้อ
  เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ลด
  ของเสียจากการผลิต บริการและบริโภค พร้อมส่งเสริมการรับรองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
  เชิดชูเกียรติภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการและผู้บริโภคซึ่งมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสู่สังคมและวิถีชีวิตเป็น
  มิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  กล่าวว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือการเติบโตสีเขียว
  (Green Growth) และยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒๐ ปี ขับเคลื่อน
  การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครง
  การด้านการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  สส. เชิดชูเกียรติ สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม G – Green


  (G Green) คือ โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production) โครงการ
  โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) และโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
  โดยส่งเสริมสถานประกอบการโอทอป โรงแรม และสำนักงาน ให้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกระ
  บวนการผลิต การบริการ และการบริโภค ให้มีการใช้ทรัพยากร/อย่างคุ้มค่า.

  สส. เชิดชูเกียรติ สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม G – Green

  และมีการจัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการจัดการของเสียหรือมลพิษ โดยการตรวจประเมินและให้คำ
  แนะนำตามเกณฑ์ของทั้ง 3 โครงการ และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่สถาน
  ประกอบการโอทอป โรงแรม และสำนักงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ และตราสัญลักษณ์ G - Green ให้รู้จักเป็นที่กว้างขวาง กรมส่ง
  เสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดงานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศขึ้น ใน
  วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยได้รับ
  เกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
  ล้อม มาเป็นประธานมอบเปิดงานและมอบรางวัลให้กับสถานประกอบการ โรงแรม และสำนักงานที่
  ได้รับรางวัล G-Green ระดับดีเยี่ยม (ระดับทอง) จำนวน 106 รางวัล โดยรางวัลทั้งหมดแบ่งเป็น
  ประเภทต่าง ๆ ดังนี้

  สส. เชิดชูเกียรติ สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม G – Green

  1. โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production) จำนวน 35 ราย ประกอบด้วย
  1.1 ประเภทเครื่องแต่งกายจากผ้าและเคหะสิ่งทอ ระดับดีเยี่ยม 6 ราย ระดับดีมาก 5 ราย ระดับดี 16 ราย
  1.2 ประเภทไม้และจักสาน ระดับดีเยี่ยม 2 ราย
  1.3 ประเภทสบู่ ระดับดีเยี่ยม 1 ราย ระดับดี 2 ราย
  1.4 ประเภทเซรามิกและเครื่องปั้นดินเผา ระดับดีเยี่ยม 1 ราย ระดับดี 2 ราย
  2. โครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) จำนวน 74 แห่ง ประกอบด้วย
  2.1 โรงแรม ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) 26 แห่ง
  2.2 โรงแรม ระดับดีมาก (G เงิน) 21 แห่ง
  2.3 โรงแรม ระดับดี (G ทองแดง) 27 แห่ง
  3. โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) จำนวน 81 แห่ง ประกอบด้วย
  3.1 สำนักงาน ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) 70 แห่ง
  3.2 สำนักงาน ระดับดีมาก (G เงิน) 7 แห่ง
  3.3 สำนักงาน ระดับดี (G ทองแดง) 4 แห่ง

  สส. เชิดชูเกียรติ สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม G – Green
  นอกจากนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยังได้ลงนามความร่วมมือ “โครงการส่งเสริม สนับสนุน
  และพัฒนาสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” ร่วมกับ องค์การ
  บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) ธนาคารพัฒนา
  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  (กฟผ.) เพื่อร่วมมือกัน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการเพื่อการจัดการ
  สิ่งแวดล้อมและพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่กลุ่มผู้
  ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เช่น กลุ่มโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจที่
  เกี่ยวข้อง เป็นต้น ตามแนวนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปีของรัฐบาลด้านการสร้างการเติบโต
  บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจให้กับประเทศ

  สส. เชิดชูเกียรติ สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม G – Green


  รวมทั้งมีการอภิปราย “ทิศทางความร่วมมือ G – Green สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย คุณปราชญ์ นิยม
  ค้า กลุ่มหัตถศิลปครามทอง จังหวัดสกลนคร คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวด
  ล้อม สมาคมโรงแรมไทย ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดร.ไชยยศ บุญญากิจ เป็นผู้ดำ
  เนินการอภิปราย พร้อมมีการจัดแสดงนิทรรศการ สินค้า และบริการจากสถานประกอบการ โรงแรม
  และสำนักงานที่ได้รับรางวัล และการมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการตรวจประเมินโครงการ G–Green

  สส. เชิดชูเกียรติ สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม G – Green

  สส. เชิดชูเกียรติ สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม G – Green

  สส. เชิดชูเกียรติ สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม G – Green

  สส. เชิดชูเกียรติ สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม G – Green


  Share FBCopyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias