นานาชาติชื่นชมผลดำเนินงาน "อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา"เอาใจใส่พื้นที่มรดกโลก

 • นานาชาติชื่นชมผลดำเนินงาน "อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา"เอาใจใส่พื้นที่มรดกโลก

  การพัฒนาโครงการที่มีผลต่อความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมหรือคุณภาพชีวิตประชาชน
  เช่น โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสร้างเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำ แม้จะมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การ
  จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA (Environmental Impact Assessment)
  เพื่อประเมินถึงผลดี ผลเสีย ก่อนตัดสินใจเริ่มดำเนินโครงการแต่โดยข้อเท็จจริงแล้ว ยังมี
  สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน นั่นคือ การดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและแก้ไข
  ผลกระทบภายหลังจากที่เกิดโครงการ"อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา" โครงการห้วยโสมง
  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี นับเป็นตัวอย่างหนึ่งของโครงการพัฒนา
  แหล่งน้ำที่ได้ให้ความสำคัญต่อการติดตาม ตรวจสอบ และดำเนินการเพื่อป้องกันแก้ไข
  ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนแม้แต่ใน
  เวทีการประชุมนานาชาติยังต้องให้ความยกย่องและชื่นชม

  นานาชาติชื่นชมผลดำเนินงาน "อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา"เอาใจใส่พื้นที่มรดกโลก

  ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ช่วยราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน
  ให้ความสำคัญมากต่อการดำเนินงานทุก ๆ โครงการ ให้เป็นไปตามมาตรการที่เสนอแนะในรายงาน
  วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะโครงการก่อสร้าง "อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา" หรือชื่อ
  เดิม คือ "โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" มีพื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ในเขต "อุทยานแห่ง
  ชาติทับลาน" และ "อุทยานแห่งชาติปางสีดา" ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็น "มรดกโลกทางธรรมชาติ"
  ดังนั้นจึงต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบอย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
  ติดตามมาให้ด้มากที่สุด

  นานาชาติชื่นชมผลดำเนินงาน "อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา"เอาใจใส่พื้นที่มรดกโลก


  ดร.ทองเปลว กล่าวต่อว่า แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจ
  สอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม"อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา" มีทั้งหมด 47 แผนงาน แบ่งเป็น แผนปฏิบัติ
  การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 27 แผน แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ง
  แวดล้อม 20 แผนงานระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2569 มีหน่วยงานที่รับ
  ผิดชอบทั้งสิ้น15 หน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้

  นานาชาติชื่นชมผลดำเนินงาน "อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา"เอาใจใส่พื้นที่มรดกโลก

  แผนการปลูกป่าทดแทน เนื่องจากในกระบวนการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ทำให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ป่า
  ไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน และพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
  ทับลานและอุทยานแห่งชาติปางสีดา จึงต้องมีการอนุรักษ์ฟื้นฟู่ป่าเพื่อทดแทนพื้นที่ป่าที่สูญเสียไป
  โดยได้ดำเนินการปลูกป่าในพื้นที่รอบ "อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา" อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2555
  ประกอบด้วย 1.การปลูกป่าทดแทน ทั้งป่าทั่วไป ป่าหวาย ปลูกไม้กฤษณาคืนป่ามรดกโลก ปลูกไม้มี
  ค่าทดแทนไม้ต่างถิ่น และปลูกไม้

  นานาชาติชื่นชมผลดำเนินงาน "อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา"เอาใจใส่พื้นที่มรดกโลก

  ท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและเป็นอาหารสัตว์ป่า เนื้อที่รวม 22,230 ไร่ 2.การสร้างฝาย แบ่งเป็น
  สร้างฝายชะลอน้ำแบบกึ่งถาวร 91 ฝาย สร้างฝายชะลอน้ำแบบผสมผสาน 310 ฝาย 3.งานศึกษา
  ระบบนิเวศ โดยติดตามศึกษาทั้งในช่วงก่อนและหลังการก่อสร้างเขื่อน เพื่อเปรียบเทียบระบบนิเวศ
  4.การติดตามตรวจสอบการป้องกันการบุกรุกพื้นที่อ่างเก็บน้ำ การบุกรุกป่าโดยการลาดตระเวนป่า
  เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายป่า จัดตั้งจุดสกัดของกรมป่าไม้ 2 แห่ง และจุดสกัด
  ของกรมอุทยานฯ 1 แห่ง พร้อมจัดตั้งหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติใหม่ 3 แห่ง แบ่งเป็น อุทยาน
  แห่งชาติทับลาน 2 แห่ง และอุทยานแห่งชาติปางสีดา 1 แห่ง และ 5.การอพยพสัตว์ป่าโดยกรม
  อุทยานฯได้เริ่มอพยพสัตว์ป่าโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างเขื่อน ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560
  ดำเนินการอพยพไปแล้วทั้งสิ้น 10,151 ตัว โดยไม่พบสัตว์ป่าเสียชีวิต

  นานาชาติชื่นชมผลดำเนินงาน "อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา"เอาใจใส่พื้นที่มรดกโลก

  แผนการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำทุกแห่ง แม้จะสามารถอำนวยประโยชน์
  ให้ประชาชนในภาพรวมได้อย่างมหาศาล แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า จะต้องมีประชาชนจำนวนหนึ่ง
  ที่ต้องได้รับผลกระทบ นั้นคือ กลุ่มราษฎรที่อาศัยทำกินอยู่ในพื้นที่โครงการซึ่งไม่เพียงแต่จะ
  ต้องมีการชดเชยความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการต้องอพยพย้ายออกจากที่ทำกินเดิมเท่านั้น แต่
  กรมชลประทาน ยังได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ
  พัฒนาโครงการ เพื่อให้มีชีวิตที่ดีกว่าหรืออย่างน้อยต้องเทียบเท่ากับที่มีอยู่เดิม

  นานาชาติชื่นชมผลดำเนินงาน "อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา"เอาใจใส่พื้นที่มรดกโลก

  โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบัน กรมชลประทาน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
  ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สำนักงาน กปร.) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว
  ข้องในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมนอกเหนือจากการจ่ายค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สิน เช่น การมอบ
  ปัจจัยการผลิตทั้งด้านพืช ด้านปศุสัตว์ และประมง การฝึกอบรมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอ
  เพียงเรื่องการเพาะเห็ดเศรษฐกิจและการแปรรูปผลิตภัณฑ์

  การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการร่วมกับหน่วยงานต่างๆพัฒนา
  ระบบเกษตรการแบบบูรณาการ การพัฒนาอาชีพประมงน้ำจืด โดยปล่อยพันธุ์ปลาลงในอ่าง
  เก็บน้ำ 1 ล้านตัว พร้อมทั้งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำความเข้าใจกับชาวบ้าน เพื่อกำหนด
  กติกาหมู่บ้านและข้อบังคับผู้ทำการประมงในพื้นที่อ่างเก็บน้ำ เพื่อเป็นการควบคุมและจัดระเบียบ
  การทำการประมงไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเขตพื้นที่อุทยานโดยรอบ

  ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตาม
  ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยรอบ "อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา" อย่างเข้ม
  ข้นและจริงจังดังกล่าว ส่งผลให้ในการประชุมของ "คณะกรรมการมรดกโลก" เพื่อติดตาม
  "สถานภาพการอนุรักษ์พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่" ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็น
  "มรดกโลกทางธรรมชาติ" โดยมีมติอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557
  ชื่นชมผลการดำเนินงานของประเทศไทยไว้ดังนี้

  "บันทึกด้วยความชื่นชม สำหรับการดำเนินงานที่ทำไปแล้วเพื่อการบรรเทาผลกระทบจากการ
  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา และขอเน้นย้ำการร้องขอให้รัฐภาคีคงความพยายามที่จะ
  ดำเนินการและบังคับใช้มาตรการต่างๆ ทั้งระหว่างการก่อสร้างและภายหลังการก่อสร้างแล้ว
  เสร็จ โดยการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมชลประทานและกรมอุทยาน
  แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าจะไม่เกิดผลกระทบทางลบต่อ
  คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของแหล่ง (OUV)"

  นี่จึงเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีถึงความเอาใจใส่ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ในการ
  สนองพระราชดำริการพัฒนา "อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา" เพื่อให้สมกับที่ทุกคนให้การขนาน
  นามว่า นี่แหละ คือ"อ่างเก็บน้ำของพระราชา" ของเราชาวไทยทุกคน  Share FB
Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias