วันพระราชทานธงชาติไทย ( Thai National Flag Day)

 • วันพระราชทานธงชาติไทย ( Thai National Flag Day)

  ธงชาติ เป็นสัญลักษณ์สำคัญอันแสดงถึงความเป็นชาติของประเทศนั้น ๆ ซึ่งประเทศไทยมีการใช้
  ธงชาติมานานนับร้อยปีแล้ว โดยมีวิวัฒนาการเรื่อยมา กระทั่งเป็น "ธงไตรรงค์" สีแดง ขาว น้ำเงิน
  28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

  วันพระราชทานธงชาติไทยเป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พระพุทธศักราช
  ๒๔๖๐ โดยมีสาระสำคัญคือ การประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน
  ซึ่งได้มีการประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460

  วันพระราชทานธงชาติไทย ( Thai National Flag Day)

 • สำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงเสนอให้วันที่ 28 กันยายน ของทุก
  ปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย และในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี
  ประจำสัปดาห์ ได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีเป็น วันพระราชทานธงชาติไทย


  วันพระราชทานธงชาติไทย ( Thai National Flag Day)

 • วันพระราชทานธงชาติไทยเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกถึง
  พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และถือเป็นประเทศที่ 54 ของ
  โลกที่มีวันธงชาติ โดยการกำหนดวันธงชาติของต่างประเทศ ล้วนอิงกับภูมิหลังทางประวัติ
  ศาสตร์และการสร้างชาติของแต่ละประเทศ

  วันพระราชทานธงชาติไทย ( Thai National Flag Day)

   

  ข้อมูลจาก: https://th.wikipedia.org/wiki
  ภาพจาก: pixabay  Share FB
  28.9.63
  รวมวันสำคัญ


Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias