คลองหลอดเวอร์ชั่น 2020

 • คลองหลอดเวอร์ชั่น 2020

  คลองหลอดเวอร์ชั่น 2020... ภาพคลองหลอด(คลองคูเมืองเดิม)ในปัจจุบัน ภายหลังจากที่กทม.จัด
  ระเบียบทางเท้า บันทึกภาพวันที่ 19 มิถุนายน 2563

  การปรับปรุงภูมิทัศน์คลองคูเมืองเดิมหรือคลองหลอด ได้มีคณะกรรมการแผนแม่บทและหน่วยงาน
  ที่เกี่ยวข้องภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ อย่างไรก็ตามคลอง
  หลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิธ เป็นคลองประวัติศาสตร์ที่เชื่อมต่อกับคลองรอบกรุง
  และคลองผดุงกรุงเกษม

  การปรับปรุงภูมิทัศน์คลองหลอดในครั้งนี้จะให้ความสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ของประชาชนใน
  ชุมชน โดยจะเน้นพื้นที่หลักชั้นในบริเวณถนนราชดำเนินกลาง ซึ่งจะเห็นได้ว่าถนนราชดำเนินกลาง
  ในฝั่งซ้ายคือย่านบางลำพู จะมีความเจริญรุ่ง เรืองแบบสังคมยุคใหม่ ส่วนในฝั่งขวาคือย่านสามแพร่ง
  จะมีความเป็นโบราณอันทรงคุณค่าแก่การอนุรักษ์ สามารถพัฒนาเป็นถนนคนเดินเป็นแหล่งท่องเที่ยว
  ที่สำคัญของกรุงเทพมหานครต่อไป

  เครดิต www.prbangkok.com , siamrath.co.th/


  คลองหลอดเวอร์ชั่น 2020


  คลองหลอดเวอร์ชั่น 2020


  คลองหลอดเวอร์ชั่น 2020

  คลองหลอดเวอร์ชั่น 2020
  Share FB
  22.6..63


Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias