3 มีนาคม ของทุกปีวันอนุรักษ์สัตว์ป่าโลก หรือ วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day)

 • วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day)

  3 มีนาคม ของทุกปีวันอนุรักษ์สัตว์ป่าโลก หรือ วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day)เพื่อ
  ให้เป็นวันเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าโลกตลอดจนร่วมตระหนักถึงคุณประโยชน์ของ
  การอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่มีต่อมวลมนุษยชาติ

  โดยวันอนุรักษ์สัตว์ป่าโลก หรือ วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) ตรงกับวันที่ 3 มีนาคม
  ของทุกปี เนื่องจากเป็นวันที่ก่อตั้งภาคีอนุสัญญาไซเตส วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2516 เพื่อเป็นการสร้าง
  ความตระหนักให้กับกลุ่มประเทศภาคีอนุสัญญาไซเตส 178 ประเทศ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
  และพันธุ์พืชเพื่อประโยชน์แห่งมวลมนุษยชาติ

  วันอนุรักษ์สัตว์ป่าโลก หรือ วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้อนุรักษ์
  ทรัพยากรสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สัตว์ป่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดำรงเผ่าพันธุ์มาตั้งแต่โบราณกาลและมี
  วิวัฒนาการมายาวนานแต่ในทุกวันนี้มนุษย์มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น สัตว์ป่าหลายชนิดถูกทำ
  ร้ายถูกล่าจนสูญพันธุ์ลงไปเรื่อยๆเพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ป่าและให้คนหันมา
  อนุรักษ์สัตว์ป่ามากขึ้นจึงมีการกำหนดวันอนุรักษ์สัตว์ป่าโลกขึ้น

  ในประเทศไทย เริ่มจัดงานอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2557 โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
  และพันธุ์พืช จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่า เพื่อให้เยาวชนและประชาชนผู้
  สนใจได้ศึกษา ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้รัก,หวงแหนและร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติ ...ในหลาย ๆ จังหวัดร่วม
  จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ และการเสวนาต่าง ๆ ด้วย

  ภาพและข้อมูลอ้างอิงจาก
  http://www.dnp.go.th/,Kapook.com
  pixabay.com


  3 มีนาคม ของทุกปีวันอนุรักษ์สัตว์ป่าโลก หรือ วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day)
  3 มีนาคม ของทุกปีวันอนุรักษ์สัตว์ป่าโลก หรือ วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day)

  3 มีนาคม ของทุกปีวันอนุรักษ์สัตว์ป่าโลก หรือ วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day)

  3 มีนาคม ของทุกปีวันอนุรักษ์สัตว์ป่าโลก หรือ วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day)

  3 มีนาคม ของทุกปีวันอนุรักษ์สัตว์ป่าโลก หรือ วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day)

  3 มีนาคม ของทุกปีวันอนุรักษ์สัตว์ป่าโลก หรือ วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day)

  3 มีนาคม ของทุกปีวันอนุรักษ์สัตว์ป่าโลก หรือ วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day)

  Share FB
  2.3.63


Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias