วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ 20 กันยายน

 • วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ “20 กันยายน”

  วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ 20 กันยายนของทุกปี เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญในการ
  รณรงค์รักษาแหล่งน้ำของประเทศไทย ให้คงอยู่อย่างสะอาดปราศจากขยะและสารพิษ เพื่อส่งต่อ
  ถึงลูกหลานอย่างทรงคุณค่า

  ในอดีตแม่น้ำลำคลองมีบทบาทสำคัญมาก ตลอดสองฝั่งคลองเป็นที่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนของมนุษย์
  ทำให้มีการใช้เส้นทางคมนาคมขนส่งทางน้ำเป็นหลัก ทั้งยังเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อ
  การเกษตร เป็นแหล่งผลิตอาหาร และยังเป็นแหล่งกำเนิดศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทางน้ำมากมาย
  ประเพณีการแข่งเรือ ประเพณีลอยกระทง สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และอื่นๆอีกมากมาย

  ทุกวันนี้ยังมีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม คมนาคม แต่จากวิถีชีวิตที่
  เปลี่ยนไปของคนไทย ถนนกลายเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งหลัก ซึ่งทำให้คูคลองลดความสำคัญลง
  ไป การใช้น้ำจากระบบประปา การสร้างบ้านเรือนที่ใช้เส้นทางถนนมากกว่าริมน้ำ การปลูกสร้าง
  บ้านเรือนรุกล้ำแม่น้ำ คู คลอง รวมถึงการถมพื้นที่ริมน้ำ ทำให้แหล่งน้ำต่างๆ กลายเป็นเพียงที่รอง
  รับและระบายน้ำฝนและน้ำเสียเท่านั้น

  วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ 20 กันยายน

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงเสด็จประพาสทางชลมารคเพื่อตรวจสภาพ
  คลองแสนแสบและเยี่ยมประชาชนสองฝั่งคลองจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นระยะ
  ทางกว่า 72 กิโลเมตร โดยคำกราบบังคมทูลเชิญของชมรมรวมใจภักดิ์รักต้นไม้ แม่น้ำ ลำคลองและ
  สิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมตัวขององค์กรและบุคคล ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาคลองแสน
  แสบ เพื่อเป็นตัวอย่างของย้อนกลับมาให้ความสำคัญแก่แม่น้ำ ลำคลองอีกครั้งหนึ่ง


  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2537 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2544 เห็นชอบตามข้อเสนอของ
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวัน “วันอนุรักษ์และพัฒนา
  แม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ” ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ ซึ่งเป็นผลให้องค์กรและ
  บุคคลได้ย้อนกลับมาให้ความสำคัญแก่แม่น้ำ คู คลอง อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นการสร้างสรรค์และสนับสนุน
  ให้สภาพชุมชนริมฝั่งแม่น้ำ คู คลอง มีความสะอาดสวยงามเพราะวิถีชีวิตชุมชนในชนบทมีความถูกพัน
  และอยู่อาศัยใกล้ชิดกับแม่น้ำ คู คลอง โดยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มักจะตั้งอยู่ตามแหล่งน้ำและได้ใช้
  ประโยชน์มากมายทั้งในด้านคมนาคมขนส่ง การอุปโภคบริโภค การเป็นที่รองรับหรือระบายน้ำฝนและ
  น้ำเสีย เป็นแหล่งผลิตอาหารจากพืชและสัตว์น้ำแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นสถาน
  ที่พักผ่อนหย่อนใจ

  นอกจากนี้แม่น้ำ คู คลอง ยังเป็นแหล่งรวมของศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตที่สร้างสม
  สืบต่อกันมาแต่โบราณ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนั้นๆ ซึ่งมีคุณ
  ค่าอย่างยิ่ง

  วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ 20 กันยายน

  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พิจารณาเห็นควรให้มีการดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวด
  ล้อมของแม่น้ำ คู คลอง ในทิศทางที่เหมาะสมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ได้เสนอความเห็นให้คณะ
  รัฐมนตรีพิจารณาให้ :-

  1. วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เป็น "วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ"
  2. ให้ ปี พ.ศ. 2544 - 2546 เป็น "ปีแห่งการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง"
  3. เห็นชอบกับนโยบายและแผนงานการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมแม่น้ำ คู คลอง และโครงการ
  นำร่อง ในการอนุรักษ์และพัฒนาสภาวะแวดล้อม แม่น้ำ คู คลอง
  4. ให้มีการตั้งคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อเป็นองค์กรหลักในการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อม แม่
  น้ำ คู คลอง
  5. ให้ สำนักงบประมาณ สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานฯและโครง
  การนำร่องฯ

  ประชาชนมีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อม แม่น้ำ คู คลอง ด้วยการไม่ทิ้งขยะ สิ่ง
  ปฏิกูลต่างๆลงในแม่น้ำ ลำคลอง ควรมีการบำบัดน้ำเสียจากบ้านเรือนและชุมชน ก่อนระบายลงสู่แม่น้ำ
  คู คลอง ด้วยระบบบำบัดง่ายๆ การใช้ตะแกรงตักขยะ บ่อดักไขมัน หรือการใช้ระบบบ่อเกรอะ บ่อซึม
  หรือไมควร่ปลูกสร้างบ้านเรือนรุกล้ำแม่น้ำ คู คลอง ทั้งหมดนี้ต้องร่วมมือกันสร้างวินัยให้เกิดขึ้น เพื่อ
  พิทักษ์สายน้ำของเราให้คงอยู่ถึงลูกหลานเหลน


  วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ 20 กันยายน
  วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ “20 กันยายน”

  วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ 20 กันยายน
  วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ “20 กันยายน”

  วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ 20 กันยายน
  ภาพจาห pixabay
  ข้อมูลอ้างอิงจาก http://www.pcd.go.th/info_serv/water_clearcanal_develop.htm

  Share FB
  19.9.19


Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias