5 เรื่องราวสุดประทับใจของในหลวงรัชกาลที่ 10

 • 5 เรื่องราวสุดประทับใจของในหลวงรัชกาลที่ 10


  พระนามเต็ม รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระนามเดิมของพระองค์
  เดิมว่า สมเด็จ พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ เทเวศรธำรง สุบริบาล อภิคุณู
  ประการมหิตลาดุลเดช ภูมิพลนเรศวรางกูร กิตติสิริสมบูรณ์สวางควัฒน์ บรมขัตติยราชกุมาร ซึ่งเป็นพระราช
  โอรสเพียงพระองค์เดียว ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระ
  นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระองค์ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 เมื่อเวลา
  17 นาฬิกา 45 นาที ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต  5 เรื่องราวสุดประทับใจของในหลวงรัชกาลที่ 10

  5 เรื่องราวแห่งความทรงจำ

  1. สายใยรัก “พ่อ-ลูก”
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวใน พระบาทสมเด็จ
  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีเรื่องเล่า
  มากมายถึงความรักความอาทรของพ่อและอีกทั้งยังมีภาพแห่งความประทับใจตลอดช่วงระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่าน
  มาในระหว่างเสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพระราชกรณียกิจ อย่างเมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2499 มีการ
  เผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์ ในขณะที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวัยเยาว์
  ทรงคม ทูลกระหม่อมพ่อและสมเด็จแม่ ในระหว่างเสด็จฯไปทรงเปิดงานกาชาด ประจำปี พ.ศ.2499

  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้โปรดเกล้า
  โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จพระราชดำเนิน
  ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทาง
  ชลมารค ณ วัดอรุณราชวราราม ขณะเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เคลื่อนผ่านโรงพยาบาลศิริราช ได้ทรง ประทับยืน
  ถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ
  บรมราชินีนาถ ซึ่งประทับอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช

  เมื่อครั้งที่พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เดือนมิถุนายน พ.ศ.2549 ในระหว่างที่ทรงต้อนรับพระราชอาคันตุกะ
  ในงานพระราชทานเลี้ยง โอกาสที่นายจอร์จ ดับเบิล ยู บุช ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (ขณะนั้น) และภริยาได้เดินทาง
  มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงดูแลฉลองพระ
  องค์ถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นแบบอย่างของการดูแลซึ่งกันและกันของพ่อ-ลูก
  ในวันที่ทรงเจริญพระชนมมายุมากขึ้น เฉกเช่นเดียวกับเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยว
  รางกูร ยังทรงพระเยาว์นั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นผู้จัดฉลองพระ
  องค์ให้พระราชโอรสด้วยพระองค์เอง

  5 เรื่องราวสุดประทับใจของในหลวงรัชกาลที่ 10
  2. ทรงขับร้อง “ลาวดวงเดือน” ถวาย “สมเด็จแม่”

  ในครั้งหนึ่งซึ่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
  ราชินีนาถเสด็จลงเสวยตอนค่ำ เป็นการเลี้ยงต้อนรับ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯเสด็จ
  กลับจากการศึกษาที่ประเทศออสเตรเลีย วันนั้นตรงกับวันดนตรีไทยอุดมศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม่ นักเรียนและครูด้าน
  ดนตรีต่างก็ขึ้นไปจังหวัดเชียงใหม่กันหมด ต้องตามนักเรียนนายเรือมาบรรเลงแทน ครูยรรยง แดงกูร และ ศ.เกียรติคุณ
  นพ.พูนพิศ อมาตยกุล ก็ถูกตามเข้าไปช่วยกะทันหัน โดยมี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงซออู้ ครูยรรยง สีซอด้วง
  เป็นวงมโหรีที่ไม่เรียบร้อยนัก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ก็มีพระราชประสงค์ทรงฟังเพลง “ลาวดวงเดือน”
  ซึ่งเป็นเพลงที่ทรงโปรดมากรับสั่งกับ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ ว่า “ชายร้องเพลง
  ดาวดวงเดือนให้แม่ฟังหน่อย ร้องแบบที่แม่ชอบนะ แม่น้อยบรรเลงเพลงเข้า แล้วให้น้องเล็กฟ้อนด้วยนะ ….”

  ศ.เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล นั่งอยู่หน้าวงดนตรี ได้ยินชัดทุกองค์ที่รับสั่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
  บดินทรเทพยวรางกูรฯ ก็เสด็จมาประทับหน้าวงดนตรี รับสั่งเบาๆว่า “คอยบอกเนื้อร้องด้วย จำได้ไม่หมด เนื้อยาวตั้ง
  หลายท่อน” และทรงร้อง 2 เที่ยวกลับ ตามแบบของกรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม ขนานแท้

  5 เรื่องราวสุดประทับใจของในหลวงรัชกาลที่ 10
  3. ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ นานัปการ

  เมื่อทรงพระเจริญวัย ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ นานัปการ ทั้งที่ทรงปฏิบัติแทนพระองค์ และทรงปฏิบัติ
  ในส่วนพระองค์เอง พระราชกรณียกิจทั้งปวงล้วนมีการสร้างสรรค์ความผาสุกสงบแก่ประชาชน นำความเจริญไพบูลย์
  และความมั่นคงมาสู่ประเทศ เช่น ด้านการแพทย์และสาธารณสุข การศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การพระศาสนา การ
  ต่างประเทศ

  5 เรื่องราวสุดประทับใจของในหลวงรัชกาลที่ 10
  5 เรื่องราวสุดประทับใจของในหลวงรัชกาลที่ 10

  4. พระปรีชาชาญ “จอมทัพไทย”

  เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2505 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณฯ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จ
  พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนฯ (พระอิสริยยศขณะนั้น) ทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรเครื่องบินไอพ่นฮอว์กเกอร์ ฮันเตอร์
  ของฝูงบินที่ 20 กองอากาศยานหลวงแห่งสหราชอาณาจักรประจำภาคพื้นตะวันออกไกล ซึ่งมาประจำอยู่ที่สนามบิน
  เชียงใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2505 ตามคำขอร้องของรัฐบาลไทย ในฐานะที่เป็นสมาชิกภาคีองค์การสนธิสัญญา
  ซีโต้ (SEATO) เมื่อครั้งเกิดวิกฤตการณ์ในอินโดจีน ซึ่งเป็นความประทับใจครั้งหนึ่งที่ทำให้พระองค์ทรงสนพระราช
  หฤทัย และทรงศึกษาจนมีความเชี่ยวชาญในด้านการบินทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนทรงมีความชำนาญใน
  การบังคับอากาศยานชนิดต่างๆ ทั้งอากาศยานทหารและอากาศยานพาณิชย์ ยากที่จะมีผู้ใดเทียบเทียมได้ อันเป็นที่
  ประจักษ์ต่อชาวไทยทุกคน พระองค์เคยได้ทรงเข้าร่วมการแข่งขันการใช้อาวุธทางอากาศ ณ สนามฝึกใช้อาวุธทาง
  อากาศชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และทรงชนะเลิศการแข่งขัน เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2530

  5 เรื่องราวสุดประทับใจของในหลวงรัชกาลที่ 10

  5.จะภักดีต่อชาติ..ตราบชีวิตจะหาไม่
  “...ข้าพระพุทธเจ้า ผู้เป็นมกุฎราชกุมาร จะรักษาเกียรติยศและอิสริยศักดิ์ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
  พระราชทานไว้เสมอด้วยชีวิต จะภักดีต่อชาติบ้านเมือง จะซื่อสัตย์ต่อประชาชน จะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่างโดยเต็ม
  กำลัง สติปัญญา ความสามารถ และโดยความเสียสละ เพื่อความเจริญ ความสงบสุข และความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศ
  ชาติไทย จนตราบเท่าชีวิตและร่างกายจะหาไม่”

  พระราชดำรัส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งทรงปฏิญาณทำพระราชพิธีถือน้ำพระ
  พิพัฒน์สัตยา ที่มีขึ้นหลังพระราชพิธีเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 28
  ธันวาคม พ.ศ.2515 ขณะที่เมื่อครั้งทรงพระชนมายุในวัยเยาว์ก็ได้มีพระมหากรุณาธิคุณปราศรัยและมีกระพระราชดำรัว
  แก่ประชาชนอีกครั้ง อาทิ เมื่อครั้งจะเสด็จฯ ไปทรงศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ทรงปราศรัยกับประชาชนชาวไทย เมื่อวันที่
  20 ธันวาคม พ.ศ.2508 หรือเมื่อโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2516 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง
  พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีกระแสพระราชดำรัสแก่ ปวง
  ชนชาวไทย ณ สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2515 ภายหลังจากขึ้นดำรงอิสริยยศ
  สยามมกุฎราชกุมารไม่นาน

  ขอบคุณข้อมูลจาก : เฟซบุ๊ก Be Loved Crown Prince Maha Vajiralongkorn, เฟซบุ๊ก Royal Archives of
  OHM และเฟซบุ๊ก Information Division of OHM , ศ.เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล นักวิชาการสาขาดนตรี
  วิทยา, www.kanchanapisek.or.th เครือข่ายกาญจนาภิเษก , นิตยสารแพรว , www.thairath.co.th
  ขอบคุณภาพจาก : AP , https://www.tnews.co.th , https://lifestyle.campus-star.com , คุณนภันต์ เสวิกุล
  ช่างภาพ ผู้ที่ได้มีโอกาสติดตามการทรงงานและเคยตามเสด็จตั้งแต่ปี 2519 – 2530, เฟซบุ๊ก ระลึกพระกรุณา สมเด็จฯ
  เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, เฟซบุ๊ก เรารักพระบรม, www.library.cmu.ac.th. ,
  www.manager.co.th

  Share FB
  26.7.19


Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias