วิกฤติ "ขยะตกค้าง" ปีเดียวเท่า 3 ราชมังฯ เฉลี่ยต่อวันทิ้งคนละ 1 กก.

 • วิกฤติ "ขยะตกค้าง" ปีเดียวเท่า 3 ราชมังฯ เฉลี่ยต่อวันทิ้งคนละ 1 กก.

  ระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา เรียกได้ว่า "คนไทยสร้างขยะกันแทบทุกวินาที" ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่ม
  ขึ้นจาก 10 ปีก่อนมากกว่า 3 ล้านตัน อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของชุมชนเมืองและพฤติกรรม
  การกินอยู่ของคนในสังคม แค่ดื่มกาแฟแก้วหนึ่งก็มีขยะไปแล้ว 3 ชิ้น!! ใช้เยอะ ทิ้งเยอะ ทิ้งไม่เป็นที่
  กันก็มี ปี ๆ หนึ่ง "ขยะตกค้าง" เกือบ 10 ล้านตัน!!

  ในส่วนของขยะมูลฝอยไม่ได้มีแค่พวกเศษอาหารอย่างเดียว แต่มีแยกเป็น ขยะย่อยสลาย (Compostable
  Waste), ขยะรีไซเคิล (Recyclable Waste), ขยะอันตราย (Hazardous Waste), ขยะทั่วไป (General Waste)
  ใน 4 ประเภททั้งหมดนี้ รวม ๆ กันแล้ว ปี 2561 มีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตัน (เป็นพลาสติก
  ในขยะชุมชนกว่า 2 ล้านตัน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.64 เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีปริมาณ 27.37 ล้านตัน แล้วถ้า
  มาเทียบดูกับชีวิตประจำวันของพวกเรา กินข้าวมื้อหนึ่ง มีทั้งเศษอาหาร เศษผัก เศษพลาสติก กระป๋อง
  เครื่องดื่ม บางคนมีซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป กล่องโฟมอีก เฉลี่ยอัตราการเกิดขยะมากถึง 1.15 กิโลกรัม
  ต่อคนต่อวัน และมีแนวโน้มว่า ปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศไทยจะทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วย

  อ่านเพิ่ม

  วิกฤติ "ขยะตกค้าง" ปีเดียวเท่า 3 ราชมังฯ เฉลี่ยต่อวันทิ้งคนละ 1 กก.

  วิกฤติ "ขยะตกค้าง" ปีเดียวเท่า 3 ราชมังฯ เฉลี่ยต่อวันทิ้งคนละ 1 กก.

  วิกฤติ "ขยะตกค้าง" ปีเดียวเท่า 3 ราชมังฯ เฉลี่ยต่อวันทิ้งคนละ 1 กก.

  ภาพ-เนื้อข่าวจากไทยรัฐออนไลน์

  Share FB
  14.6.19


Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias