ม.นเรศวร'เดินหน้าวิจัยสารสกัดจากกัญชา คาดได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบใน1ปี

 • ม.นเรศวร'เดินหน้าวิจัยสารสกัดจากกัญชา คาดได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบใน1ปี

  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เดินหน้าวิจัยยาและสารสกัดจากกัญชา หลังได้รับ
  อนุญาตให้มหาวิทยาลัยนเรศวรมีกัญชาไว้ในครอบครองเพื่อทำการวิจัย คาดภายใน 1 ปี
  จะเห็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และ 5 ปีจะได้ยาทีมีคุณภาพ

  ม.นเรศวร'เดินหน้าวิจัยสารสกัดจากกัญชา คาดได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบใน1ปี

  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า มหาวิทยาลัย
  นเรศวร ได้เริ่มทำการวิจัยเกี่ยวข้องกับการชาตั้งแต่ปี 2561 และมีการขอใบอนุญาตครอบครอง
  และผลิตสารสกัดกัญชา จนได้รับอนุญาตมีกัญชาไว้ในครอบครองเพื่อทำการวิจัย ไม่ได้รับ
  อนุญาตในการเพาะปลูกแต่อย่างใด ทำให้ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เริ่มเดิน
  หน้าศึกษาวิจัยและสารสกัดจากกัญชา โดยได้รับความอนุเคราะห์วัตถุดิบเป็นกัญชาแห้ง จาก
  ปชปส. นอกจากนี้ ยังมีนักวิจัยจากหลายคณะที่จะเข้ามาทำงานในลักษณะบูรณาการ เพื่อวิจัย
  และพัฒนากัญชาและกัญชง ให้สู่การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ม.นเรศวร'เดินหน้าวิจัยสารสกัดจากกัญชา คาดได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบใน1ปี

  รศ.ภญ.จารุภา วิโยชน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีงานวิจัยจากกัญชาหลาย
  โครงการ แต่ละโครงการก็ต้องทำเรื่องขอองค์กรเภสัชฯ ทุกครั้ง เพื่อป้องกันการนำกัญชาไป
  ใช้ในทางที่ผิด โดยโครงการนั้นประกอบด้วยโครงการพัฒนาแผ่นแปะผิวหนังที่ตอบสนองต่อ
  อุณหภูมิที่มีส่วนผสมจากสารสกัดกัญชา, โครงการพัฒนาสกัดกัญชาเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
  ยา, การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดสำหรับใช้แก้ปวดในรูปแบบการบริหารยาใต้ลิ้น,โครงการ
  พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกัญชาเพื่อรักษาอาการผิดปกติทางผิวหนัง, โครงการพัฒนาวิธี
  การแยกสารและจัดทำสารมาตรฐานแคนนาบินอยด์จากกัญชา, โครงการบูรณาการ การวิจัย
  และพัฒนากัญชงเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยจะมีการวิจัยตั้งแต่การสำรวจสาย
  พันธุ์และความหลากหลายทางชีวภาพของกัญชง

  "เมืองไทยมีความพร้อมในเรื่องวัตถุดิบปลูกต้นกัญชาที่มีคุณภาพ ซึ่งก็ต้องรอต่อไปว่าจะได้รับ
  อนุญาตด้วยหรือไม่ จากนั้นก็สามารถนำวัตถุดิบนั้นมาสกัดโดยวิธีที่พัฒนาขึ้นและ ตั้งตำรับเป็น
  ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ศึกษาวิจัยด้านอื่น เช่น การพิสูจน์ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิต
  ภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นได้ ซึ่งแต่ละโครงการนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการวิจัย คาดว่าในระยะ
  เวลา 1 ปี 1 โครงการก็จะพอเห็นสารต้นแบบ และคาดว่าตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ก็จะสามารถนำยาที่
  ได้จากวิจัยและสารสกัดกัญชามาใช้ในวงการแพทย์ได้ ซึ่งทุกอย่างจะต้องผ่านการทดสอบ
  ความปลอดภัยและใช้อย่างมีคุณภาพ"

  ม.นเรศวร'เดินหน้าวิจัยสารสกัดจากกัญชา คาดได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบใน1ปี

  การพัฒนาการปลูกในระบบปิดและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการพัฒนาวิธีการสกัด การจัดเตรียม
  สารสกัดกัญชงมาตรฐานที่มีสาร cbd สูง, การควบคุมคุณภาพสารสกัดและวัตถุดิบการชง การ
  ทดลองฤทธิ์ต้านอักเสบและแก้ปวดในสัตว์ทดลองรวมทั้งการศึกษาความปลอดภัยของสารสกัด
  ในระยะเฉียบพลันและเรื้อรังการศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร์ และพัฒนาโดยพันธุ์ต้นกัญชง เพื่อ
  การใช้ประโยชน์ 3 ผลิตภัณฑ์ได้แก่ปฏิบัติอมใต้ลิ้นสารสกัดกัญชงสำหรับใช้แก้ปวด แผ่นปิด
  แผลไฟโบรอินผสมแคนนาบิไดออล จากกันชงสำหรับรักษาแผลที่หายช้า และผลิตภัณฑ์
  impregnated gauze เพื่อมีสารสกัดกัญชงทำความสะอาดช่องปากสำหรับผู้ป่วยที่มีแผลในช่อง
  ปาก เป็นต้น

  ด้าน รศ.ดร.ภญ.กรกนก อิงคนินันท์ อาจารย์ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท กล่าวว่า งานวิจัยที่
  ทำอยู่ในขณะนี้คือการหาวิธีเตรียมสารสกัดกัญชามาตรฐานเพื่อให้มีทั้ง THC และ CBD ในปริมาณ
  ที่เหมาะสมการพัฒนาวิธีการแยกและวิเคราะห์สาร cannabinoids ศึกษาการควบคุมคุณภาพของสาร
  สกัดตลอดจนการตั้งสำหรับเภสัชภัณฑ์ต้นแบบ ทั้งในลูกอมใต้ลิ้น ใช้ภายนอกซึ่งจะทำให้ได้องค์
  ความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดสำหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป

  ภาพและข้อมูลจาก https://www.naewna.com/likesara/403089


  Share FB
  10.4.19
Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias