รถยนต์ไฟฟ้าทางเลือกใหม่ แก้ปัญหามลพิษได้จริงหรือ

 • รถยนต์ไฟฟ้าทางเลือกใหม่ แก้ปัญหามลพิษได้จริงหรือ

 • PM 2.5 เป็นเพียงหนึ่งในหลาย ๆ มลพิษที่เกิดขึ้นจากการจราจรที่หนาแน่นในเมือง
  ใหญ่ และมีอันตรายต่อสุขภาพรวมถึงสิ่งแวดล้อม หนึ่งในทางออกที่ได้รับการกล่าว
  ถึงคือการลดปริมาณไอเสียจากรถยนต์โดยการนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้แทนรถยนต์
  ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเมื่อพิจารณาในเบื้องต้นอาจเชื่อได้ว่าเป็นทางออกที่น่าจะช่วย
  แก้ไขปัญหาได้จริง เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าบางประเภทไม่มีการปล่อยไอเสีย แต่หาก
  วิเคราะห์ให้รอบด้านถึงที่มาของพลังงานไฟฟ้า รวมถึงกระบวนการผลิตรถยนต์แล้ว
  ทางเลือกดังกล่าวจะยังสามารถตอบโจทย์เรื่องมลพิษได้จริงหรือไม่

  รถยนต์ไฟฟ้าทางเลือกใหม่ แก้ปัญหามลพิษได้จริงหรือ

 • แต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องรถยนต์ไฟฟ้า ท่านผู้อ่านคงสงสัยว่าไอเสียรถยนต์นั้นเป็นตัวการหลัก
  หรือไม่ เพราะจริง ๆ แล้ว ฝุ่นขนาดเล็กและมลพิษทางอากาศอื่น ๆสามารถเกิดได้จากการเผา
  ไหม้ไม่สมบูรณ์จากไอเสียของเครื่องยนต์สันดาปภายในทุกชนิด การเผาในที่โล่ง ควันจาก
  โรงงานอุตสาหกรรม จากโรงงานผลิตไฟฟ้า ตลอดจนการรวมตัวของก๊าซอื่น ๆ ในบรรยา
  กาศ เป็นต้น

  จากรายงานของกรมควบคุมมลพิษที่อ้างอิงถึงงานวิจัยในปี 2017 ไอเสียของรถยนต์ดีเซลคิด
  เป็น 20-30% ของแหล่งที่มาของฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพฯ ซึ่งแม้จะไม่ใช่ทั้งหมดของปัญหาแต่
  ก็เป็นตัวการสำคัญ การลดปริมาณไอเสียจากรถบนท้องถนนจึงน่าจะมีส่วนช่วยลดฝุ่นและก๊าซ
  พิษต่าง ๆ ได้มาก อย่างที่เราทราบกันดีว่า รถยนต์ไฟฟ้ามีหลายประเภท มีตั้งแต่รถ BEV (battery
  electric vehicles) ที่ไม่มีการปล่อยไอเสียเลยเนื่องจากเป็นการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า และ
  ใช้พลังงานแบตเตอรี่ซึ่งมาจากการเสียบปลั๊กชาร์จไฟฟ้าอย่างเดียว ส่วนรถ PHEV (plug-in
  hybrid electric vehicles) เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ 2 ระบบ คือ ทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายใน (internal
  combustion engine : ICE) และมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อนร่วมกัน สามารถเสียบปลั๊กชาร์จ
  ไฟฟ้าได้เหมือนรถ BEV

  และอีกประเภทคือรถ HEV (hybrid electric vehicles) เป็นรถยนต์ใช้เครื่องยนต์สลับกับมอเตอร์
  ไฟฟ้าเช่นกัน แต่ไม่มีช่องเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟฟ้า ซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าทั้ง 3 ประเภทนี้มีการปล่อย
  มลพิษน้อยกว่ารถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เพียงอย่างเดียว หากเราใช้อัตราการปล่อยก๊าซ CO2 ซึ่ง
  สามารถดูได้จาก ecosticker โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของรถยนต์แต่ละคัน เป็นตัว
  วัดการปล่อยมลพิษจากไอเสีย (ecosticker ไม่ได้ระบุอัตราการเกิดฝุ่น) จะพบว่ารถยนต์ที่ใช้เครื่อง
  ยนต์เพียงอย่างเดียวจะมีอัตราการปล่อยก๊าซ CO2 ที่ราว 100 กรัมต่อกิโลเมตร (g/km) สำหรับ
  รถขนาดเล็ก (ecocar) และสูงได้ถึงราว 200 g/km สำหรับรถกระบะที่ใช้น้ำมันดีเซล ซึ่งขึ้นอยู่กับ
  มาตรฐานของเครื่องยนต์และน้ำมันที่ใช้เติม

  ในขณะที่รถ BEV จะมีอัตราการปล่อยก๊าซ CO2 เป็นศูนย์ ส่วนรถ PHEV จะอยู่ที่ราว 50-60 g/km
  และรถ HEV จะอยู่ที่ราว 90-100 g/km อย่างไรก็ดี ตัวเลขการปล่อยก๊าซ CO2 จากท่อไอเสียยังไม่
  ใช่มลพิษทั้งหมดของรถยนต์เหล่านี้ โดยเฉพาะรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งต้องรวมมลพิษทาง
  อากาศจากการผลิตไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของ “ต้นทุน” ด้านมลพิษของการขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าด้วย
  เช่นกัน

  รถยนต์ไฟฟ้าทางเลือกใหม่ แก้ปัญหามลพิษได้จริงหรือ
  จากการศึกษาของคณะนักวิจัยจาก TDRI ในปี 2016 พบว่าอัตราการปล่อยก๊าซ CO2 เมื่อรวม
  การผลิตไฟฟ้าในการใช้รถ BEV จะอยู่ที่ประมาณ 100 g/km ใกล้เคียงกับรถขนาดเล็ก ecocar
  แต่ก็ยังต่ำกว่ารถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) ทั่วไปอยู่มาก แหล่งที่มาของไฟฟ้า
  จึงเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การลดมลพิษโดยการหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้น

  จากแผนการพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยปี 2561-2580 (PDP 2018) ที่เพิ่งผ่าน
  การเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 มกราคมที่ผ่าน
  มา การผลิตพลังงานไฟฟ้าในช่วง 20 ปีข้างหน้าจะลดการใช้ถ่านหินลงจาก 21% ในปัจจุบัน
  เหลือประมาณ 12% แต่ก็ยังพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง อาทิ ก๊าซธรรม
  ชาติ/LNG และชีวมวลในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง

  ดังนั้น ด้วยแผนพลังงานไฟฟ้าของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า แนวทางการลดมลพิษทาง
  อากาศในเมืองโดยการหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าให้ได้ประโยชน์สูงสุด จำเป็นต้องเกิดขึ้นควบ
  คู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าของไทย ให้ได้ปริมาณไฟฟ้าเพิ่ม
  ขึ้นจากปริมาณเชื้อเพลิงเท่าเดิม และปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีให้มีการปล่อยมลพิษจากเชื้อเพลิง
  เดิมให้น้อยลงกว่าในปัจจุบัน

  นอกจากนี้ อีกปัจจัยที่ควรต้องนำมาพิจารณา คือ มลพิษที่เกิดจากการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเอง
  ซึ่งแม้ไม่ใช่ประเด็นที่ต้องกังวลในขณะนี้รถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ยังมาจากการนำเข้าจาก
  ต่างประเทศเป็นหลัก แต่หลายค่ายรถยนต์ก็มีแผนที่จะผลิตแบตเตอรี่ในประเทศในอนาคตตาม
  แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตของรัฐบาล

  รถยนต์ไฟฟ้าทางเลือกใหม่ แก้ปัญหามลพิษได้จริงหรือ

  ข้อมูลจากต่างประเทศชี้ว่า การผลิตรถ BEV มีการปล่อยมลพิษสูงกว่าการผลิตรถ ICE โดย
  ส่วนใหญ่เกิดจากวัสดุและการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน จากบทวิเคราะห์ในหนังสือพิมพ์
  Financial Times ซึ่งอ้างอิงการศึกษาโดยคณะผู้วิจัย MIT Trancik Lab ประเทศสหรัฐอเมริกา
  พบว่ารถ BEV ขนาดใหญ่ เช่น Tesla Model S มีมลพิษเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต (production
  emission) เมื่อแปลงเป็นปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 สูงกว่ารถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์
  อย่าง BMW 7 Series อยู่ถึง 49% เป็นต้น

  คณะผู้วิจัย MIT Trancik Lab ยังแนะนำให้พิจารณามลพิษตลอดอายุการใช้งานของรถยนต์
  หรือที่เรียกว่า life-cycle emission โดยคำนึงถึงมลพิษที่เกิดตั้งแต่กระบวนการผลิต การใช้งาน
  ด้วยเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ที่มาของเชื้อเพลิง ตลอดจนการทำลายซากซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ เ
  เพราะในระยะยาวเรายังต้องคำนึงถึงการกำจัดแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนของรถยนต์ไฟฟ้าหลัง
  หมดอายุการใช้งาน ซึ่งเป็นกากอุตสาหกรรมอันตรายที่ต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

  อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยก็ยังชี้ว่า รถยนต์ไฟฟ้ามีอัตราการปล่อยมลพิษตลอดอายุการใช้
  งานต่ำกว่ารถยนต์ขนาดเดียวกันที่ใช้เครื่องยนต์อยู่มาก แม้การปรับไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าจะ
  เป็นทางออกที่ดี แต่คงใช้เวลาค่อนข้างมากก่อนที่จะเกิดขึ้นในปริมาณที่มี critical mass เพียง
  พอในการลดปัญหามลพิษในเมือง เพราะรถยนต์ไฟฟ้ายังมีราคาค่อนข้างสูงมาก โดยเฉพาะ
  รถ BEV ที่ยังเป็น niche market และค่ายรถยนต์ที่นำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้สำหรับรถยนต์
  PHEV หรือ HEV ที่ผลิตในประเทศก็ยังเป็นสำหรับรถยนต์ราคาตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปอยู่
  หากต้องการให้ผู้บริโภคเข้าถึงรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นภาครัฐคงต้องมีมาตรการเข้ามาสนับ
  สนุนเพื่อจูงใจเพิ่มขึ้น อาทิ ช่วยสนับสนุนในเรื่องของราคา หรือการมีโครงการเปลี่ยนรถยนต์
  เก่าที่หมดสภาพแล้วมาเป็นเครดิตในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนี้ การวางโครง
  สร้างพื้นฐานสำหรับการชาร์จไฟฟ้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งานก็จะเป็นแรงจูงใจที่
  สำคัญเช่นกัน ซึ่งการมีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการชาร์จไฟฟ้าที่ทั่วถึงจะลดความจำเป็น
  ของการใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขนาดใหญ่ในรถยนต์ไฟฟ้า ช่วยให้รถยนต์ราคาถูกลงและ
  ยังสร้างมลพิษในกระบวนการผลิตน้อยลงอีกด้วย

  ในท้ายที่สุดแล้ว เมื่อพิจารณาจากต้นเหตุสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ปริมาณรถยนต์ที่วิ่ง
  อยู่บนท้องถนนจำนวนมาก วิธีที่จะสามารถแก้ไขปัญหาก่อนก็คือ การลดปริมาณรถยนต์ส่วน
  บุคคลบนท้องถนน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อระบบขนส่งสาธารณะมีความเชื่อมโยงให้สามารถเดิน
  ทางได้สะดวกสบาย มีความปลอดภัย และเป็นมิตรกับผู้ใช้งานประชาชนในกรุงเทพมหานคร
  คงหันมาใช้รถโดยสารประจำทางกันมากขึ้นหากไม่ต้องรีบวิ่งและกระโดดขึ้นรถเหมือนทุก
  วันนี้ นอกจากนี้ การปรับปรุงรถขนส่งสาธารณะที่สร้างมลพิษจำนวนมากโดยเฉพาะรถโดย
  สารประจำทางที่ยังใช้น้ำมันดีเซลและเครื่องยนต์ที่เก่าให้มีมาตรฐานไอเสียที่ดีขึ้นก็จะสามารถ
  ช่วยได้มาก ส่วนการนำเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้กับรถขนส่งสาธารณะ ก็เป็นแนวทาง
  หนึ่งที่จะช่วยลดปัญหามลพิษในเมืองใหญ่ได้อย่างดีเช่นกัน


  ข้อมูลจาก https://www.prachachat.net/columns/news-296122
  ภาพจาก pixabay


  Share FB
  12.3.19
Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias