• ประมงแจงปมกระเบนนก ไม่ผิดกม.แต่ใกล้สูญพันธุ์

  นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมงเปิดเผยถึงกรณีปลากระเบนที่ปรากฏอยู่ในราย
  การแข่งขันทำอาหารว่า จากการตรวจสอบ มี 2 ชนิดพันธุ์ คือ กระเบนหิน และกระเบนนก
  จุดขาว ซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อีกชนิดหนึ่ง

  ประมงแจงปมกระเบนนก ไม่ผิดกม.แต่ใกล้สูญพันธุ์

  ปลากระเบนนกจุดขาว หรือปลากระเบนค้างคาว หรือปลากระเบนยี่สนอยู่ในวงค์ปลากระเบน
  นก (Myliobatidae) เป็นปลากระเบนทะเลที่พบได้ในมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก และอีกหลาย
  ประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ รวมถึงน่านน้ำไทยที่พบเห็นได้ทั้งฝั่งอ่าวไทย
  และทะเลอันดามัน ลักษณะเด่นมีผิวหนังเรียบ ด้านหลังมีสีดำมีจุดขาวกระจาย ด้านท้องมีสีขาว
  หางเรียวยาวมาก มีส่วนหัวที่แยกออกจากครีบเห็นได้ชัดเจน จึงทำให้ว่ายน้ำไปมาได้อย่างอิสระ
  เหมือนนกบิน มีขนาดกว้างได้ถึง 1.5 เมตร เคยพบสูงสุดถึง 3 เมตร น้ำหนัก 230 กิโลกรัม อาศัย
  บริเวณใกล้ผิวน้ำถึงใกล้พื้นท้องทะเลตามชายฝั่งทะเลแนวปะการัง ส่วนปลาขนาดเล็กอาจพบ
  ได้ในเขตน้ำกร่อยปากแม่น้ำ กินปลาขนาดเล็กหอยปลาหมึกกุ้งและปูเป็นอาหาร

 • ประเทศไทย ปลากระเบนนก เป็นสัตว์น้ำพลอยได้จากการทำประมง ไม่อยู่ในเป้าหมายการจับ
  ของชาวประมงถึงแม้ปลากระเบนนกจะเป็นสัตว์น้ำที่ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าสงวนและ
  สัตว์ป่าคุ้มครองหรือบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและ
  พืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) แต่สหภาพสากลเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรม
  ชาติ (IUCN) ได้สำรวจและประเมินสถานภาพรายชื่อปลาฉลามและปลากระเบนทั่วโลก 1,038
  ชนิด ใน IUCN Red List

  สำหรับปลากระเบนนกชนิดนี้แสดงสถานะให้เป็นสัตว์น้ำชนิดพันธุ์ที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (VU)
  โดยขอความร่วมมือประเทศที่เป็นเจ้าของสัตว์น้ำในบัญชี IUCN Red List ให้ความสำคัญด้าน
  บริหารจัดการและการอนุรักษ์ เนื่องจากการประเมินสถานภาพพบว่ามีแนวโน้มลดลงจากการทำ
  ประมงและการท่องเที่ยว

  ดังนั้น เพื่อช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำไม่ให้สูญพันธุ์ จึงขอความร่วมมือชาวประมงหากจับสัตว์
  น้ำที่ไม่ใช่สัตว์น้ำเศรษฐกิจขอให้ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ เพราะสัตว์น้ำบางชนิดถึงแม้ไม่ใช่สัตว์น้ำ
  เศรษฐกิจและไม่ถูกนิยมมาบริโภค แต่เป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของท้องทะเลไทยได้เป็นอย่างดี


  ข้อมูลจาก https://www.naewna.com/local/399708
  ภาพจาก pixabay


  Share FB
  8.419
Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias