ทดลองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสะตอพันธุ์ ตรัง 1

 • ทดลองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสะตอพันธุ์ ตรัง 1

  นายเสนอ รัตนสำเนียง ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ตามที่ ศูนย์วิจัย
  พืชสวนตรัง เริ่มทำการวิจัยพันธ์พืชพื้นเมือง “สะตอ” ตั้งแต่ปี 2540 โดยการเก็บต้นพันธุ์จากสวน
  เกษตรกรจากแหล่งปลูกต่าง ๆ ในภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2540-2543 จากนั้น จึงทำการบันทึกประวัติ
  พันธุ์ ด้านการให้ผลผลิตนอกฤดู จนพบว่ามีสะตอข้าวที่ผ่านการคัดเลือก การให้ผลผลิตนอกฤดู
  จำนวน 12 สายต้น (Clone) จึงได้นำพันธุ์เหล่านี้มาขยายพันธุ์ โดยการติดตา ปลูกทดสอบเพื่อศึกษา
  การศึกษาการเจริญเติบโต การให้ผลผลิตนอกฤดู และคุณภาพของผลผลิตในศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง
  จนประสบความสำเร็จ เป็น “สะตอพันธุ์ตรัง 1”

  ทดลองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสะตอพันธุ์ ตรัง 1

  นายเสนอ เปิดเผยต่อไปว่า ทั้งนี้ “สะตอพันธุ์ตรัง 1” สามารถออกผลนอกฤดู ลำต้นไม่สูง สามารถ
  เก็บผลผลิตได้ไม่ยาก ฝักแน่น ฝักตรงและยาว เม็ดใหญ่เรียงชิดติดกัน ใช้เวลาปลูกเพียง 3 ปี ก็
  จะให้ผลผลิต และเมื่อออกนอกฤดูกาลจะสามารถขายได้ราคาสูงกว่าปกติ 3-4 เท่า ทำให้เป็นที่
  ต้องการของเกษตรกรทั้งในและนอกพื้นที่ จนผลิตไม่ทันต่อความต้องการของพี่น้องเกษตรกร

  ทดลองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสะตอพันธุ์ ตรัง 1

  "ดังนั้น ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง กองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้เดิน
  หน้าตอบสนองนโยบายโครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช โดยนำสะตอพันธุ์ ตรัง 1 จากศูนย์วิจัยพืช
  สวนตรัง กรมวิชาการเกษตร มาทดสอบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อการขยายพันธุ์ให้เพียงพอแก่
  ความต้องการของเกษตรกรต่อไป" นายเสนอ กล่าว

  https://siamrath.co.th/n/66336
  21 กุมภาพันธ์ 2562 07:52


  Share FB
  21.2.19
Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias