• ชูเอกลักษณ์กาแฟไทย สู่ตลาดอาเซียน!!

 • กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าขับเคลื่อนกาแฟไทย ชูเอกลักษณ์และความสำเร็จ ในงานประชุม
  การพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียนครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัด
  เชียงใหม่  นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ประเทศไทยอยู่ในเขต "Bean
  Belt" ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การปลูกกาแฟ และมีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศและสภาพ
  แวดล้อม สามารถปลูกกาแฟได้ทั้งพันธุ์อาราบิก้า ในพื้นที่ภาคเหนือ และพันธุ์โรบัสต้าในพื้นที่
  ภาคใต้ ซึ่งที่ผ่านมากรมส่งเสริมการเกษตรได้ถ่ายทอดความรู้ด้านกาแฟแก่เกษตรกร ให้
  สามารถลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม พร้อม
  ทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริง เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพของ
  กาแฟไทยที่จะออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและอาเซียน  นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการผลิตกาแฟในรูปแบบแปลงใหญ่ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ
  รวมกลุ่มจัดหาปัจจัยการผลิต ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมตั้งแต่ปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยว
  รวมกลุ่มจำหน่ายผลผลิตกาแฟ รวมถึงเชื่อมโยงตลาดและสร้างเครือข่ายกาแฟ โดยปัจจุบันมีแปลง
  ใหญ่กาแฟจำนวน 28 แปลง พื้นที่รวม 11,443 ไร่ เกษตรกรจำนวน 1,284 ราย อีกทั้งยังส่งเสริมการ
  พัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐาน โดยพัฒนาความรู้ให้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตร
  ไทย เช่น GAP, Organic Thailand และมาตรฐานสากล เช่น AsianGAP, EurepGAP, IFOAM, USDA,
  EU ฯลฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำมาตรฐานเมล็ดกาแฟไทย เพื่อส่งเสริมการผลิตเมล็ด
  กาแฟที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค  กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ยกระดับมาตรฐานการผลิตเมล็ดกาแฟไทยโดยการจัดประกวดเมล็ด
  กาแฟที่ยึดหลักเกณฑ์การตัดสินตามมาตรฐานสากล ซึ่งเมล็ดกาแฟที่ชนะการประกวดสามารถทำ
  ชื่อเสียงให้กับสถาบันเกษตรกรให้เป็นที่รู้จัก และสามารถต่อยอดธุรกิจการผลิตกาแฟต่อไปได้
  นอกจากนี้ยังส่งเสริมการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟและวิสาหกิจชุมชน โดยถ่ายทอดความ
  รู้ทางด้าน การผลิต การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายตรงตามความต้องการ
  ของตลาด ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง และสามารถดำเนินธุรกิจกาแฟ
  ได้อย่างยั่งยืน

  “กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยขอเชิญผู้สนใจกาแฟทุกท่านเข้าร่วม
  งานประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียนครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14–17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ
  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง
  นอกจากจะได้ลิ้มรสกาแฟไทยแล้ว ภายในงานยังจัดแสดงนิทรรศการการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
  กาแฟไทย รวมถึงพัฒนาการสร้างและการขยายตลาดกาแฟไทยทั้งในและต่าง

  ประเทศ โดยหวังให้งานครั้งนี้เป็นเวทีจุดประกายให้ผู้สนใจกาแฟอีกจำนวนไม่น้อย ได้เข้ามาสู่ธุรกิจ
  และอุตสาหกรรมกาแฟ เพื่อพัฒนาวงการกาแฟของอาเซียนให้ก้าวหน้าต่อไป”อธิบดีกรมส่งเสริมการ
  เกษตร กล่าว

  ข้อมูลและภาพจาก https://siamrath.co.th/n/65438
  ภาพจากpixabay

   


  Share FB
  15.2.19
Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias