• ก.ม.ลูกยาเสพติด ให้คนมีกัญชา-คนป่วยต้องแจ้ง"อย."ใน 90 วัน

  นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ประธานกรรมการควบคุม
  ยาเสพติดให้โทษ เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษถึงการพิจารณา
  อนุบัญญัติหรือกฎหมายลูก เพื่อรองรับร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ......
  หากมีผลบังคับใช้ โดยกฎหมายฉบับรองที่ถูกจับตามองคือ ร่างกฎหมายอนุบัญญัติ ผู้ครอบ
  ครองกัญชา ใครที่ครอบครอง รวมทั้งผู้ป่วยต้องแจ้ง อย. ภายใน 90 วัน เพื่อให้ไม่ต้องรับโทษ
  นั้น ซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้ ร่างขึ้นตามร่างมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ โดยผ่านความเห็น
  ชอบของคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาร่างกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศและพิจารณาปัญหา
  กฎหมายยาเสพติด ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  โดยหลักการคือ การให้ผู้ที่ครอบครองกัญชาก่อนหน้ากฎหมายบังคับใช้ ให้มาแจ้งการครอบ
  ครองภายใน 90 วัน หากดำเนินการตามนี้จะไม่ต้องรับโทษ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1
  จะเป็นหน่วยงานผู้ประกอบวิชาชีพที่มีการครอบครองเพื่อวิจัย เช่น ภาครัฐต่างๆ มหาวิทยาลัย
  ต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชน ผู้ประกอบวิชาชีพ รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน กลุ่มนี้ต้องมาแจ้งภายในระยะ
  เวลาที่กำหนด โดยขณะนี้กำลังทำรายละเอียดว่า ต้องแจ้งอะไรบ้าง เช่น มีครอบครองเพื่อวิจัย
  อะไร พร้อมแนบเหตุผลการครอบครอง และเมื่อได้รับอนุญาตครอบครองแล้วให้ไปขออนุญาต
  ตามกฎกระทรวงใหม่ต่อไป

  ชุดที่ 2 จะครอบคลุมผู้ป่วยคนที่ใช้ยาเพื่อรักษาโรคตนเอง และคนทั่วไป สำหรับผู้ป่วยจะกำหนด
  ว่า ต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าป่วยด้วยโรคอะไร เช่น ป่วยลมชัก ป่วยมะเร็ง หรือภาวะที่บรรเทาด้วย
  ยากัญชาเพื่อลดอาการเจ็บปวดจากมะเร็ง หรือให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น เมื่อตรวจสอบแล้วจะให้หนัง
  สือแสดงการครอบครองตามกฎหมาย และให้ใช้ต่อไปได้ ปริมาณการครอบครองในการรักษา
  โรคเฉพาะตัวต้องเหมาะสมกับลักษณะของโรค ปริมาณที่จำเป็นต้องใช้ต้องไม่เกิน 90 วัน นับแต่
  พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ..... ใช้บังคับ หรือจนกว่าจะได้รับการรักษาและได้รับยา
  เสพติดในประเภท 5 ที่กัญชาเป็นส่วนผสม ที่สั่งจ่ายจากหน่วยงานของรัฐ สภากาชาดไทย หรือ
  ผู้ประกอบวิชาชีพ ที่มีใบอนุญาต สำหรับคนกลุ่มอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นก็ต้องมาแจ้ง และ
  ต้องส่งมอบกัญชาให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อรอการทำลายต่อไป แต่คนคนนั้นก็จะไม่ต้องรับโทษ แต่ทั้ง
  หมดต้องทำภายใน 90 วัน หลังร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษฯ บังคับใช้แล้ว

  อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ มอบหมายให้ อย. เปิดรับฟังความคิดเห็น
  จากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำมาพิจารณาปรับปรุงอนุบัญญัติต่อไป

  ข้อมูลและภาพ https://siamrat.co.th/n/65552

   


  Share FB
  15.2.19
Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias