• ดันปลากัดไทย ขึ้นแท่นสัตว์น้ำประจำชาติสำเร็จ!!

  กระทรวงเกษตรฯ ดันปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติสำเร็จ ยกย่องเจ้าปลานักสู้ มีเอกลักษณ์เฉพาะ
  ตัวโดดเด่นแบบไทย กระตุ้นยอดส่งออกสรางรายได้เข้าชุมชนเพิ่มขึ้นจากปีละกว่า 115 ล้านบาท

  เมื่อวันที่ 5 ก.พ.2562 นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเข้าร่วมการประชุม
  คณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. มีมติเห็นชอบให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ ตามที่กระทรวง
  เกษตรฯ โดยกรมประมงเสนอ หลังจากมีการผลักดันเรื่องดังกล่าวมา 1 ปี สำหรับประเด็นสำคัญที่
  เสนอให้ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ

  1. ด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เนื่องจากคนไทยรู้จัก คุ้นเคย และมีความผูกพันกับปลากัดมาตั้ง
  แต่โบราณ โดยมีหลักฐานยืนยันชัดเจนจากกระทรวงวัฒนธรรมที่ประกาศขึ้นทะเบียนให้ปลากัดเป็น
  มรดกทางวัฒนธรรมของชาติเมื่อปี 2556


  ดันปลากัดไทย ขึ้นแท่นสัตว์น้ำประจำชาติสำเร็จ!!  2. ด้านความเป็นเจ้าของ และความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยปลากัดไทย ที่เสนอให้เป็นสัตว์น้ำประจำ
  ชาติ มีชื่อว่า Betta splendens ชื่อสามัญ “Siamese Fighting Fish” หรือ “Siamese Betta” ที่มีถิ่นกำเนิดใน
  ประเทศไทย เป็นสายพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และได้รับการยอมรับในระดับสากล

  3. ด้านประโยชน์ใช้สอย โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการเพาะเลี้ยง และการสร้างนวัตกรรมด้านการ
  เพาะพันธุ์ ซึ่งนําไปสู่การค้าเชิงพาณิชย์และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามปัจจุบัน
  ไทยส่งออกปลากัดไทยไปต่างประเทศกว่า 95 ประเทศ โดยช่วงระหว่างปี 2556-2560 ไทยมีการส่ง
  ออกปลากัดประมาณ 20.85 ล้านตัวต่อปี มูลค่าไม่ต่ำกว่า 115.45 ล้านบาทต่อปี ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูง
  ขึ้นทุกปี


  ปลากัดไทยมีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านพฤติกรรมการต่อสู้ ซึ่งนับเป็นสัตว์น้ำเพียงชนิดเดียวของไทยที่
  มีลักษณะดังกล่าว เหมาะกับการเป็นสัตว์น้ำประจำชาติเนื่องจากคล้ายกับลักษณะของคนไทยที่รักและ
  หวงแหนชาติ ปกป้องแผ่นดินจากข้าศึก สู้รบอย่างกล้าหาญ ซึ่งแม้จะมีลักษณะดุดัน แต่ในยามสงบ
  กลับอ่อนโยน นุ่มนวลสอดคล้องกับนิสัยคนไทย

  ในวันนี้มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเลี้ยงปลากัดกับกรมประมง จํานวน 1,500 ราย และมีผู้ที่เลี้ยงรายย่อย
  ที่ชื่นชอบการเลี้ยงปลากัดไทยมากกว่า 100,000 ราย เนื่องจากปลากัดไทยสามารถสร้างอาชีพที่มั่น
  คงให้กับชุมชนได้ รวมทั้งมีการเพาะเลี้ยงปลากัดเพื่อเอาไว้กัดแข่งขันเป็นกีฬา หรือนิยมเลี้ยงไว้ดูเล่น
  เพื่อความเพลิดเพลิน มอบเป็นของขวัญในวันพิเศษ รวมทั้งสามารถนําไปใช้เป็นสัญลักษณ์ของไทย
  และนําไปใช้ประกอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อสะท้อนความเป็นไทยได้

  ดันปลากัดไทย ขึ้นแท่นสัตว์น้ำประจำชาติสำเร็จ!!

  ปลากัดสายพันธุ์ดั้งเดิมจากธรรมชาติมักเรียกติดปากว่า "ปลากัดทุ่ง" หรือ "ปลากัดลูกทุ่ง" หรือ "ปลา
  กัดป่า" จากพฤติกรรมที่ชอบกัดกันเองแบบนี้ ทำให้นิยมนำมาเลี้ยงใช้สำหรับกัดต่อสู้กันเป็นการพนัน
  ชนิดหนึ่งของชาวไทย และได้มีการพัฒนาสายพันธุ์และความสามารถในชั้นเชิงการกัดตลอดมา จน
  เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศไทยและเป็นที่รับรู้ของชาวต่างชาติในชื่อ "Siamese fighting fish"
  โดย ฮิวจ์ แมคคอร์มิค สมิธ มีส่วนสำคัญที่ทำให้ปลากัดเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในระดับโลก เขา
  เขียนบทความชื่อ "The Fighting Fish of Siam" ลงในวารสารโคเพีย ฉบับที่ 159, วารสารไซเอนซ์ไดเจสต์
  ฉบับที่ 2 และวารสารเนเชรัลฮิสทรี ฉบับที่ 39 โดยบรรยายถึงลักษณะเฉพาะตัวของปลากัดไทย เช่น
  การพองตัวต่อสู้, การแข่งขันพนันกัดปลาในประเทศไทย รวมถึงการเพราะพันธุ์ปลากัดการเลี้ยงเพื่อ
  การพนัน และความสวยงาม นอกจากนี้แล้วในภาพยนตร์ชุดเจมส์ บอนด์ ของฮอลลีวู้ด เรื่อง From Russia
  with Love ในปี พ.ศ. 2509 ก็ได้มีการอ้างอิงถึงปลากัดไทยในเชิงสัญลักษณ์ด้วย

 • ปลากัดได้รับการยกย่องจากสื่อระดับโลก อาทิ BBC และหนังสือพิมพ ว่า ปลากัดสามารถเลี้ยงได้ทั่วโลก
  ข้อมูลส่งออกกว่า 95 ประเทศ ....ปริมาณการส่งออกระหว่างปี พ.ศ.2556-2560 มีค่าเฉลี่ย 20.85 ล้านตัว/ปี
  ค่าเฉลี่ย 115.45 ล้านบาท/ปีค่าเฉลี่ย5.42 บาท/ตัว มีการประกาศเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันลงชื่อผ่าน
  แคมเปญบนเว็บไซต์ Change.org เพื่อ เรียกร้องรัฐบาลประกาศให้ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจาชาติ สร้างการ
  รับรู้และตระหนักถึงความสาคัญของปลากัดจากประชาชนและสื่อมวลชน จนถึงวันที่ 26 มกราคม 2562มี
  ประชาชนร่วมลงชื่อแล้วกว่า หนึ่งหมื่นหกพันกว่าคน ความเสี่ยงด้านเอกลักษณ์ของชาติที่เกี่ยวกับปลากัด
  ในอนาคตเป็นของประเทศอื่น ได้ชื่อเรียกจาก Siamese Fighting fish / Siamese เหลือแค่ Fighting fish/Betta
  หรือ American Betta, German Betta,French Betta, Chinese Betta

  ดันปลากัดไทย ขึ้นแท่นสัตว์น้ำประจำชาติสำเร็จ!!

  ในอนาคตกระทรวงเกษตรฯ จะผลักดันเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปลากัดไทยให้เดินหน้ามากขึ้น อาทิ
  การค้าออนไลน์ การร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่สนับสนุนธุรกิจสัตว์
  น้ำสวยงามด้วยระบบการขนส่งปลากัดภายในประเทศ ผลักดันและสนับสนุนให้เกิดความรวดเร็วและมี
  ความปลอดภัยไปจนถึงมือลูกค้า ตลอดจนร่วมมือกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
  ย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือเอสเอ็มอีแบงก์เพื่อพัฒนาแผนธุรกิจปลากัดไทย

  ข้อมูลและภาพจากhttps://www.thairath.co.th/content/1488612 ,https://siamrath.co.th/n/64052
  https://th.wikipedia.org/wiki/ปลากัด

  Share FB
  9.2.19
Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias