กษ.รณรงค์หยุดเผาพื้นที่เกษตร ตั้งเป้าปี’62เพิ่มเครือข่ายอีก16จว.

 • กรมส่งเสริมการเกษตรรณรงค์หยุดเผาพื้นที่เกษตร ตั้งเป้าปี’62เพิ่มเครือข่ายอีก16จว.

  กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตรต่อเนื่องทุกปี
  และยังเดินหน้าส่งเสริมความรู้ให้เกษตรกร โดยสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา
  และขยายพื้นที่นำร่องหยุดเผาในพื้นที่เกษตร ปี 2562


  กรมส่งเสริมการเกษตรรณรงค์หยุดเผาพื้นที่เกษตร ตั้งเป้าปี’62เพิ่มเครือข่ายอีก16จว.


  นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่า จากสถานการณ์ฝุ่นควัน
  ที่ประเทศไทยเผชิญอยู่ กรมส่งเสริมการเกษตรส่งเจ้าหน้าที่เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
  กับการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร รวมถึงสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา ให้ถ่ายทอด
  ความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในชุมชนของตนให้มีความรู้พื้นฐานเพื่อหยุดเผา และนำ
  เทคโนโลยีจัดการเศษวัสดุการเกษตรมาใช้ทดแทนการเผาได้ เช่น ใช้เครื่องสับเศษวัสดุเหลือ
  ใช้ทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นวัสดุปกคลุมหน้าดิน ทำปุ๋ยหมักน้ำหมักเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน
  การไถกลบตอซัง จัดเก็บเศษวัสดุฟางข้าวมาเพาะเห็ดฟาง

  ซึ่งเกษตรกรและผู้สนใจศึกษาเพิ่มเติมและสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้
  บ้าน รวมถึงเข้าร่วมทำกิจกรรมฐานเรียนรู้การปฏิบัติดังกล่าว ในวันสาธิตเทคโนโลยีการจัดการ
  เศษวัสดุทดแทนการเผาและรณรงค์หยุดเผาที่แต่ละจังหวัดกำหนดประมาณเดือนกุมภาพันธ์-
  เมษายน 2562

  สำหรับปี 2562 มุ่งถ่ายทอดความรู้พัฒนาศักยภาพและสร้างเกษตรกร-ชุมชนต้นแบบขับเคลื่อน
  การแก้ปัญหาการเผาได้เป็นรูปธรรม โดยใช้กลไกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
  สินค้าเกษตร (ศพก.) และพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่เป็นจุดเรียนรู้ขยายผลไปพื้นที่อื่น
  ขยายเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบปลอดการเผาจาก 120 ตำบลใน 10 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่
  น่าน เชียงราย ตาก ลำปาง พะเยา แพร่ เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอนและอุตรดิตถ์ สู่พื้นที่ 16
  จังหวัดที่พบว่ามีการเผาในพื้นที่การเกษตรสูง ได้แก่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ
  นครนายก นครพนม นครราชสีมา นครสวรรค์ บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด
  ลพบุรี สกลนคร และอุดรธานี ทั้งนี้ ร่วมผลักดันเกษตรกรในชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การ
  ทำการเกษตรปลอดการเผา ตามชุมชนต้นแบบปลอดการเผาในพื้นที่การเกษตรจ.น่าน 2 ชุมชน
  คือ ชุมชนทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา ลดการเผาด้วยการทำปุ๋ยหมัก ไถกลบตอซัง และเก็บเศษวัสดุฟาง
  ข้าว และ ต.ผาสิงห์ อ.เมืองฯ ลดการเผาด้วยการทำปุ๋ยหมักและเพาะเห็ดฟางจากเศษฟางข้าว
  กว่า 57 ตัน/ปี ลดการเผาฟางข้าวได้กว่า 72 ไร่ มีสมาชิก 43 ราย ผลิตเห็ดฟางได้ 600 กก. /เดือน
  จำหน่ายในพื้นที่ 80 บาท/กก. สร้างรายได้ 48,000 บาทต่อเดือน

  ข้อมูลจาก /www.naewna.com/local/393280
  ภาพจาก pixabay

  กรมส่งเสริมการเกษตรรณรงค์หยุดเผาพื้นที่เกษตร ตั้งเป้าปี’62เพิ่มเครือข่ายอีก16จว.
  กรมส่งเสริมการเกษตรรณรงค์หยุดเผาพื้นที่เกษตร ตั้งเป้าปี’62เพิ่มเครือข่ายอีก16จว.


  กรมส่งเสริมการเกษตรรณรงค์หยุดเผาพื้นที่เกษตร ตั้งเป้าปี’62เพิ่มเครือข่ายอีก16จว.

  Share FB
  5.2.19
Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias