">
ไทยเป็นชาติแรกในเอเชียให้ใช้กัญชาเพื่อการรักษา หลัง สนช. เห็นชอบ

 • ไทยเป็นชาติแรกในเอเชียให้ใช้กัญชาเพื่อการรักษา หลัง สนช. เห็นชอบ
  ร่างกฎหมายปลดล็อกกัญชา-กระท่อมทางการแพทย์

  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ผ่านร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยาเสพติดให้โทษ อนุญาตให้นำ
  กัญชาและกระท่อมไปศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และรักษาโรคภายใต้การดูแลของ
  แพทย์ได้ ขณะที่กลุ่มรณรงค์ใช้กัญชาทางการแพทย์เรียกร้องให้ยกเลิกสิทธิบัตรที่ให้แก่บริษัทต่าง
  ชาติก่อนหน้านี้


  ไทยเป็นชาติแรกในเอเชียให้ใช้กัญชาเพื่อการรักษา

  ที่ประชุม สนช. มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ.... ในวาระ 3 ด้วยคะแนน 166
  เสียง งดออกเสียง 13 เสียง โดยถือเป็น "มติเอกฉันท์" อีกครั้งของ สนช. ต่อร่างกฎหมายฉบับนี้หลังสมาชิก
  เคยลงมติเอกฉันทรับหลักการในวาระแรกมาแล้ว

  สำหรับสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดฉบับใหม่ มีการแก้ไขเนื้อหาของ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
  2522 ในหลายประเด็น อาทิ เพิ่มจำนวนคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เป็น 25 คน จากเดิม 17 คน
  โดยเพิ่ม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, อธิบดีกรม
  โรงงานอุตสาหกรรม, อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นต้น

  นอกจากนี้ก็เพิ่มอำนาจของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดฯ ให้สามารถให้ความเห็นชอบแก่ผู้ขออนุญาต
  ผลิต นำเข้า หรือส่งออก รวมถึงเห็นชอบประกาศหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องที่หน่วยงานราชการเสนอมาเพื่อควบ
  คุมหรือปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

  นอกจากนี้ยังอนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์, ทางราชการ การ
  รักษาผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนา รวมถึงเกษตรกรรม พาณิชยกรรม วิทยาศาสตร์ หรืออุตสาหกรรม,
  อนุญาตให้พกพาเพื่อใช้รักษาโรคในปริมาณที่จำเป็น

  โดยต้องมีใบสั่งยาหรือหนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม, ทันตกรรม, แพทย์แผนไทย, การแพทย์แผน
  ไทยประยุกษ์ หรือ หมอพื้นบ้าน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ รมว. สาธารณสุขกำหนดและผ่านความเห็นชอบของ
  คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ


  ไทยเป็นชาติแรกในเอเชียให้ใช้กัญชาเพื่อการรักษา

  บทลงโทษการครอบครองเพื่อจำหน่ายไม่ถึง 10 กิโลกรัม จำคุก 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท, ครอบครอง
  เกิน 10 กิโลกรัม ให้ถือว่ามีไว้เพื่อจำหน่าย ต้องโทษจำคุก 1-15 ปี ปรับ 1 แสนบาท ถึง 1 ล้านบาท เป็นต้น
  การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครอง กัญชาและกระท่อม ให้สิทธิเฉพาะ

  1. หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือการเรียนการสอนวิชาด้านการแพทย์ , เกษตรศาสตร์,

  2. หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ป้องกัน ปราบปรามและแก้ปัญหายาเสพติด หรือสภากาชาดไทย

  3. ผู้ประกอบวิชาชีพเครือข่ายแพทย์ ทั้งไทย และหมดพื้นบ้านตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

  4. สถาบันอุดมศึกษาที่ศึกษาและวิจัย และเรียนด้านการแพทย์

  5. ผู้ประกอบอาชีพเกษตรที่รวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมาย

  6. ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ

  7. ผู้ป่วยที่เดินทางระหว่างประเทศที่มีความจำเป็นต้องใช้ยาเสพติดติดตัว

  8. ผู้ขออนุญาตที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับอนุญาตสามารถส่งต่อให้กับ
  ทายาทหรือผู้ได้รับความยินยอมได้ กรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเสียชีวิตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ


  ภาพและข้อมูลอ้างอิงจากhttps://www.bbc.com/thai/46678588
  Share FB
  261218

Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias