">
กระทรวงศึกษาธิการเปิดเว็บไซต์ “dothaiproduct” เผยแพร่สิ่งประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์ผลงานสถานศึกษาชายแดนใต้ มุ่งเชื่อมต่อโลกการค้าออนไลน์

 • กระทรวงศึกษาธิการเปิดเว็บไซต์ “dothaiproduct” เผยแพร่สิ่งประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์ผลงาน
  สถานศึกษาชายแดนใต้ มุ่งเชื่อมต่อโลกการค้าออนไลน์

  พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เปิดเผยว่า จากอดีต
  จนถึงปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญในหลักสูตรการเรียนการสอนที่ครอบคลุม
  และเป็นไปตามการศึกษาในระดับสากลมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งที่ผ่านมากระทรวงฯ ยังได้มีการ
  พัฒนาและปรับหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ในยุคดิจิทัล รวมถึงการสนับ
  สนุนเทคโนโลยีและเครื่องมือในการเรียนการสอนให้สอดคล้องรองรับเพื่อตอบโจทย์การพัฒนา
  ประเทศให้มีประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเกิดความอย่างยั่งยืน

  นอกจากนี้ในด้านการของการเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานของนักเรียนนักศึกษาให้เป็นที่รับรู้
  และเกิดประโยชน์ในวงกว้างก็ถือเป็นหัวใจสำคัญ ที่จะช่วยผลักดันให้ผลงานการคิดค้นจากระบบ
  การศึกษาได้ถูกส่งต่อและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมได้อีกทาง
  หนึ่งด้วย

  จากการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี
  (พ.ศ.2560-2579) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ตลอดจนสร้างความเป็นเอกภาพในการขับ
  เคลื่อนการจัดการศึกษาของทุกองค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการ
  โดยกระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมพร้อมในการดำเนินการทุกมิติให้มีความครอบคลุมและเกิด
  ประโยชน์ให้มากที่สุด อาทิ การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมกับทุกภูมิภาค และมี
  มาตรฐานตามเกณฑ์ระดับประเทศ รวมถึงการสร้างการรับรู้และถ่ายทอดผลสำเร็จของการ
  จัดการศึกษาอย่างกว้างขวางมากขึ้น

  โดยในปี 2561 นี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการเปิดเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า dothaiproduct.com

  ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อสำหรับเผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนสินค้าผลงาน
  ของสถานศึกษาต่างๆใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัด
  นราธิวาส จังหวัดสตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย
  ที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
  ศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการ
  การอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักการศึกษาส่วนหน้า (ศบป.จชต.)
  สำหรับ ประชาชนทั่วไป ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการนำผลงานเด่น หรือสินค้า
  จากท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของนักเรียนนักศึกษาจากภาคใต้ได้นำไปใช้ในวงกว้าง
  สามารถเลือกดูได้จากเว็บไซต์ dothaiproduct.com ซึ่งจะประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ /
  ช่องทางการติดต่อสถานศึกษานั้นๆโดยตรงรวมถึงข่าวสารกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์
  ซึ่งจะเป็นการสร้างการรับรู้ที่เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายได้สะดวกรวดเร็วภายใต้ข้อมูลที่มีการอัพเดท
  เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เป็นการบูรณาการ และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่ม
  มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงการ
  ศึกษา มีแหล่งเรียนรู้ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของโลก โดยมีผลงานความสำเร็จ หรือชิ้นงานด้าน
  การศึกษาเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดสำคัญที่จะบอกได้ว่าระบบการศึกษาของไทยนั้นสามารถสร้างสรรค์
  ผลงานให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ


  www.dothaiproduct.com


  www.dothaiproduct.com


  ข้อมูลอ้างอิงและภาพ จาก กระทรวงศึกษาธิการ และdothaiproduct.com

  Share FB
  271118

Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias