">
กรมข้าวส่งทีมวิจัยลุยเมืองจีน ศึกษามาตรฐานข้าวอินทรีย์ เสริมคุณภาพสินค้าของไทย

 • กรมอนามัยยันกลิ่นคลอรีนในน้ำประปาไม่อันตราย/ทำกับข้าวได้

  ระบุที่ต้องมีตกค้างในน้ำประปาเพื่อฆ่าเชื้อโรค แต่อยู่ในระดับเล็กน้อยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  ใช้หุงต้มอาหารได้ปกติ เพียงรองตั้งทิ้งไว้ก่อนนำมาใช้หรือผ่านเครื่องกรอง กลิ่นจะหาย หากไม่
  มั่นใจเรื่องความสะอาดเอาไปต้มก่อนได้

  พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า คลอรีนในน้ำประปาไม่เป็นอันตรายที่มีกลิ่น
  เพราะที่มีคลอรีนตกค้างในน้ำประปาเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อาจหลงเข้าสู่ระบบเส้นท่อตั้งแต่โรงผลิตน้ำ
  จนถึงบ้านผู้ใช้น้ำ ซึ่งองค์การอนามัยโลกให้การยอมรับและกำหนดให้มีคลอรีนคงเหลือในน้ำ
  ประปาไว้ 0.2-0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยเฉพาะในหน้าแล้งที่อาจมีกลิ่นคลอรีนแรงมากกว่าปกติ
  เนื่องจากมีการเพิ่มปริมาณคลอรีนป้องกันโรคระบาด ส่วนที่กังวลว่าคลอรีนอาจเกิดปฏิกิริยากับ
  สารอินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำ ทำให้เกิดสารไตรฮาโลมีเทนที่เป็นสารก่อมะเร็งนั้นในความเป็นจริงระบบ
  ประปามีการควบคุมปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำประปาโดยให้มีความขุ่นไม่เกิน 5 NTUและมีการเฝ้า
  ระวังตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบที่จะนำมาใช้ผลิตน้ำประปาและคุณภาพน้ำประปาอยู่เป็นประจำ จึง
  ทำให้โอกาสที่จะเกิดสารไตรฮาโลมีเทนในน้ำประปามีน้อยมาก

  แนะชาวนายุคใหม่ต้องวางแผนเชื่อมโยงตลาด

 • ทั้งนี้ เพื่อความมั่นใจในการบริโภคน้ำประปา ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบคุณภาพความสะอาดของ
  น้ำได้โดยเปิดใส่ภาชนะ สังเกตว่าต้องใส ไม่มีตะกอน หากมีกลิ่นคลอรีนแสดงว่าน้ำได้ผ่านการฆ่า
  เชื้อมาแล้ว ให้ตั้งทิ้งไว้ 20–30 นาที กลิ่นคลอรีนจะจางหายไป และเพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจให้มาก
  ยิ่งขึ้น ก่อนดื่มควรเปิดน้ำประปารองใส่ตุ่มพักไว้ ลดกลิ่นคลอรีน หากไม่มั่นใจในความสะอาดอาจ
  นำไปต้มจนเดือดนาน 3-5 นาที จะทำให้น้ำสะอาดแต่ปัจจุบันประชาชนนิยมใช้เครื่องกรองน้ำผ่าน
  การกรองชั้นถ่านเพื่อดูดกลิ่น และผ่านสารเรซินเพื่อลดความกระด้าง และนำไปฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วย
  การผ่านแสงอัลตราไวโอเลตหรือแก๊สโอโซน ทำให้ปลอดภัยมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ต้องทำความ
  สะอาดเครื่องกรองน้ำสม่ำเสมอ เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีในการกรองน้ำและไม่เป็นแหล่งสะสมของ
  เชื้อโรคเนื่องจากบางครัวเรือนที่ยังใช้ท่อที่เป็นเหล็กอยู่ เมื่อใช้งานไปในระยะเวลานานอาจมีคราบ
  สนิมเกาะในท่อและหลุดออกมาปนเปื้อนในน้ำ ทำให้เสี่ยงเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้


  ข้อมูลอ้างอิง wwwsiamrath.co.th/n/50131(191018)


  Share FB
  22/10/18

Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias