">
กรมข้าวส่งทีมวิจัยลุยเมืองจีน ศึกษามาตรฐานข้าวอินทรีย์ เสริมคุณภาพสินค้าของไทย

 • กรมอุทยานฯ หารือจัดการพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติข้ามพรมแดนไทย-มาเลเซีย

  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมหารือเรื่องการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่ากับประเทศมาเลเซีย
  พร้อมทั้งศึกษาดูงานในพื้นที่ป่าภาคใต้ของประเทศไทย นายทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อำนวยการสำนัก
  อุทยานแห่งชาติ กล่าวว่า ประเทศไทยและสหพันธรัฐมาเลเซีย เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์
  อันดีต่อกันมาตลอด และทั้ง 2 ประเทศก็มีทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่ป่าไม้และสัตว์ป่ายังมีความอุดม
  สมบูรณ์ ซึ่งสัตว์ป่าที่ใช้ผืนป่าของทั้ง 2 ประเทศเป็นแหล่งอาศัย เช่น สมเสร็จ และ นกเงือก

  กรมอุทยานฯ หารือจัดการพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติข้ามพรมแดนไทย-มาเลเซีย
  ขณะที่พื้นที่คุ้มครองที่เชื่อมต่อกับสหพันธรัฐมาเลเซีย ได้แก่ บริเวณอุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรีและ
  อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง เชื่อมต่อกับเขตสงวนสัตว์ป่าอูลูมูดา (UluMuda Wildlife Reserve) สหพันธ
  รัฐมาเลเซีย บริเวณอุทยานแห่งชาติบางลางและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา – บาลา เชื่อมต่อกับเขต
  สัตว์ป่าเบลุม (Belum Wildlife Reserve) สหพันธรัฐมาเลเซีย และบริเวณอุทยานแห่งชาติทะเลบัน เชื่อม
  ต่อกับ Perlis State park สหพันธรัฐมาเลเซีย ดังนั้น พื้นที่ดังกล่าวจึงเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญในการ
  สร้างความร่วมมือระหว่างทั้ง 2 ประเทศในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่า เพื่อทำให้การบริหารจัดการ
  พื้นที่คุ้มครองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    ทั้งนี้ประเทศไทยมีพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อมต่อกับ
  ประเทศเพื่อนบ้าน จำนวนทั้งสิ้น 11 แห่ง ใน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย ราชอาณาจักรกัมพูชา
  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

  กรมอุทยานฯ หารือจัดการพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติข้ามพรมแดนไทย-มาเลเซีย

   

  สำหรับเนื้อหาการประชุมการจัดการพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
  ข้ามพรมแดน ระหว่างราชอาณาจักรไทย และประเทศมาเลเซียหลัก ๆ จะเป็นการเสริมสร้างความรู้
  ความเข้าใจ และความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติข้ามพรมแดน ทำให้ให้เกิดการ
  แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ด้านการจัดการพื้นที่คุ้มครองของทั้งสองประเทศ ร่วมกันกำหนด
  แนวทางที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติข้ามพรมแดนระหว่าง
  ประเทศและประเทศมาเลเซีย และเป็นการสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติข้าม
  พรมแดนระหว่างหน่วยงานภาครัฐของสองประเทศ รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรระหว่าง
  ประเทศ

  ข้อมูลอ้างอิง /www.naewna.com/local/365875
  ภาพจาก กรมอุทยานแห่งขาติ


  Share FB
  26/09/18

Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias