กรมข้าวส่งทีมวิจัยลุยเมืองจีน ศึกษามาตรฐานข้าวอินทรีย์ เสริมคุณภาพสินค้าของไทย

 • กรมข้าวส่งทีมวิจัยลุยเมืองจีน ศึกษามาตรฐานข้าวอินทรีย์ เสริมคุณภาพสินค้าของไทย

  คณะนักวิจัยกรมการข้าวเยือนแดนมังกร ศึกษามาตรฐานผลิตข้าวอินทรีย์ ช่วยเติมเต็มการส่งเสริมการ
  ผลิตข้าวอินทรีย์ของไทยให้ได้รับการพัฒนาเทียบเคียงมาตรฐานของประเทศจีน สามารถตอบโจทย์
  มาตรฐาน และความต้องการข้าวอินทรีย์ของผู้บริโภคจีน พร้อมเปิดโอกาสสู่การส่งออกเพิ่มขึ้นใน
  อนาคต
 • นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าวและโฆษกกรมการข้าว เปิดเผยว่า ระหว่าง
  วันที่ 17-21 กันยายน2561 คณะนักวิจัยกรมการข้าวร่วมกับ ผศ.ดร.นารีรัตน์ สีระสาร อาจารย์ประจำ
  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้ร่วมวิจัยและผู้ประสาน งาน
  ฝ่ายสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เดินทางไปศึกษาดูงานภายใต้โครงการความร่วมมือการพัฒนา
  เทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ตามระบบมาตรฐานของจีนเพื่อการส่งออก ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณ
  รัฐประชาชนจีน

  กรมข้าวส่งทีมวิจัยลุยเมืองจีน ศึกษามาตรฐานข้าวอินทรีย์ เสริมคุณภาพสินค้าของไทย

   

  โดยคณะได้เดินทางเข้าพบ ศ.ดร.หยิน ชาง ปิน ผู้อำนวยการใหญ่สถาบันทรัพยากรทางการเกษตร
  และการวางแผนระดับภูมิภาค ภายใต้สถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
  (Chinese Academy of Agricultural Sciences : CAAS) และนายถัง เริ้น ผู้เชี่ยวชาญการรับรองและตรวจ
  สอบมาตรฐานอินทรีย์แห่งศูนย์พัฒนาอาหารอินทรีย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Organic
  Food Development Center : OFDC) เพื่อหารือความร่วมมือและศึกษาเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์
  ของประเทศจีนในมิติต่างๆ ทั้งการวิจัย การพัฒนาการผลิตข้าว การตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตร
  อินทรีย์ของจีน และกระบวนการส่งออกข้าวไทยไปยังประเทศจีน นำมาซึ่งการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
  กับประเทศไทยให้ได้มาตรฐานและข้อกำหนดด้านการผลิตข้าวอินทรีย์ให้ได้รับการพัฒนาเทียบเคียง
  มาตรฐานของประเทศจีน สามารถตอบโจทย์มาตรฐานและความต้องการข้าวอินทรีย์ของผู้บริโภคจีน
  ได้ในอนาคต

  รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อว่า สำหรับข้าวหอมมะลิของไทย เป็นสินค้าข้าวพรีเมียมที่ได้รับความนิยม
  เป็นอย่างมากจากชาวจีน เนื่องจากเป็นข้าวที่มีกลิ่นหอมเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร โดยสถิติตัวเลข
  การค้าช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา ไทยมีการส่งออกข้าวหอมมะลิไปยังตลาดโลกมีมูลค่าเกือบ 42,000 ล้านบาท
  มีตลาดหลัก ได้แก่ อันดับ 1 สหรัฐอเมริกา 28% จีน 15% และฮ่องกง 11% แม้ว่าจีนจะเป็นแหล่งผลิตข้าวที่
  สำคัญของโลกแต่ก็ยังไม่เพียงพอความต้องการ ในขณะนี้ราคาข้าวหอมมะลิมีแนวโน้มดีขึ้นสามารถปรับ
  ตัวสูงสุดเป็นประวัติการณ์ตันละ 1,250 ดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าราคาส่งออกในปี 2551 ที่มีราคาส่งออกเฉลี่ย
  ตันละ 1,200 ดอลลาร์สหรัฐ

  “ข้าวที่มีการส่งออกส่วนใหญ่มีการผลิตแบบใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี ส่วนข้าวอินทรีย์มีปริมาณส่งออกน้อย
  มาก สวนทางกับกระแสผู้บริโภคที่รักสุขภาพและที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ
  ในประเทศจีนยังคงมีโอกาสขยายได้อีกแต่ยังมีข้อจำกัดเรื่องการจัดสรรโควตาและต้องผ่านการตรวจสอบ
  สินค้าอินทรีย์มาตรฐานคุณภาพแบบทัดเทียมตามเกณฑ์มาตรฐานของสหภาพยุโรป จาก China Organic
  FoodDevelopment Center (OFDC) การศึกษาด้านข้าวอินทรีย์ของจีนในครั้งนี้ จึงช่วยเติมเต็มการส่งเสริม
  การผลิตข้าวอินทรีย์ของไทยที่กำลังดำเนินอยู่ ให้ได้รับการพัฒนาเทียบเคียงมาตรฐานของประเทศจีน
  สามารถตอบโจทย์มาตรฐานและความต้องการข้าวอินทรีย์ของผู้บริโภคจีนได้ในอนาคต”
  นายกฤษณพงศ์ กล่าว


  ข้อมูลอ้างอิง /www.naewna.com/local/365872


  Share FB
  25/09/18

Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias