แหล่งผลิตพลังงานทดแทนจากทั่วโลกในปี 2017

 • แหล่งผลิตพลังงานทดแทนจากทั่วโลก

  พลังงานทดแทนคือ พลังงานทางเลือกใหม่ที่สามารถนำมาใช้แทนพลังงานทางธรรมชาติต่าง ๆ ได้เนื่อง
  จากในปัจจุบันพลังงานที่มนุษย์เรานำมาใช้ส่วนใหญ่คือ พลังงานแบบสิ้นเปลืองหรือที่เรียกว่าใช้แล้วหมด
  ไปไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่อีกทั้งพลังงานบางประเภทเมื่อถูกใช้แล้วก็จะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
  ออกมาในปริมาณที่มากเกินพอดีจนไปกระทบต่อระบบนิเวศน์ และสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดเป็นมลพิษในอัตรา
  ความอันตรายที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นในปัจจุบันในหลาย ๆ ประเทศจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังงาน
  จนได้มีการประดิษฐ์คิดค้น และพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมต่าง ๆ มากมายที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำรง
  ชีวิตอย่างราบรื่นของมนุษย์ต่อไปในอนาคต


  กังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในโลก

  กังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในโลก V164 เป็นผลงานของบริษัท MHI Vestas Offshore จากประเทศเดนมาร์กที่ได้
  ขึ้นชื่อว่าเป็นกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุด และผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากที่สุดในโลกโดยเป็นพลังงานทด
  แทนที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากถึง 216,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานใน
  7,000-10,000 ครัวเรือน ซึ่งมีอายุการใช้งานเฉลี่ยนานถึง 25 ปี และหลังจากหมดอายุแล้วอะไหล่ประกอบ
  เครื่องยนต์ของกังหันลมนี้ยัง สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก อีกทั้งในปัจจุบันกำลังได้รับการทดสอบ
  ผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศเดนมาร์กอีกด้วย
  แหล่งผลิตพลังงานทดแทนจากทั่วโลกในปี 2017

  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ

  ความดีของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำคือ ความเย็นของน้ำจะส่งผลดีต่อการทำงานของ
  แผงโซล่าเซลล์ นอกจากนี้แล้วแผงโซล่ายังบดบังแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบผิวน้ำ ช่วยลดการเติบโต
  ของสาหร่ายใต้น้ำ และลดการระเหยของน้ำในอ่างเก็บน้ำอีกด้วย ดังนั้น Brazil's Balbina hydropower
  plant (HPP) จึงได้มีการประกาศแผนโครงการก่อสร้างไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ ในอ่างเก็บ
  น้ำของเขื่อน Balbina ในรัฐอเมซอน โดยโครงการนี้มีเป้าหมายในการติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสง
  อาทิตย์ขนาด 10 เมกะวัตต์ และในเบื้องต้นจะเริ่มติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ขนาดกำลังการผลิต 1 เมก
  กะวัตต์ให้แล้วเสร็จทั้ง 2 แห่ง ในเดือนตุลาคม 2017 ส่วนที่เหลืออีกแห่งละ 4 เมกกะวัตต์ จะดำเนินการ
  ต่อเนื่องให้แล้วเสร็จในช่วงเดือนมกราคมปี 2019

  ในอนาคตญี่ปุ่นวางแผนที่จะติดตั้งกล่องขนาดใหญ่ที่สามารถยึดติดกับแผงโซล่าร์เซลล์จำนวน 51,000
  ชุด ในบริเวณอ่างเก็บน้ำ ยามาคุระ เขตปกครองชิบะ ห่างจากกรุงโตเกียวราว 43 กิโลเมตร โดยมีแผน
  ก่อสร้างให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ในปี 2018 โดยมีกำลังการผลิตขนาด 13.7 เมกกะวัตต์

  และประเทศอังกฤษ ได้มีแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีป
  ยุโรป ในอ่างเก็บน้ำควีนอลิซเบธที่ 2 โดยจะดำเนินการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ขนาดใหญ่จำนวน 23,000
  ชุด กินพื้นที่เหนือผิวน้ำกว้างเท่ากับสนามฟุตบอล 8 สนามรวมกัน โดยมีกำลังติดตั้งถึง 6.3 เมกกะวัตต์
  สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ราว 5.8 ล้านหน่วยต่อปี ซึ่งจะสามารถรองรับการใช้งานของบ้านพัก
  อาศัยได้กว่า 1,800 หลัง โดยโครงการนี้จะดำเนินการแล้วเสร็จและสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ภาย
  ในปี 2020

  แหล่งผลิตพลังงานทดแทนจากทั่วโลกในปี 2017

  โรงงานผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์

  ประเทศจีนคือประเทศที่กำลังอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงแหล่งพลังงานจากถ่านหิน และแหล่งเชื้อเพลิง
  ฟอสซิลไปเป็นรูปแบบต่าง ๆ ของพลังงานสะอาด โดยโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแสงจากอาทิตย์ที่กำลัง
  การผลิตสูงสุดของประเทศจีน ถือเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่มีกำลังการผลิต 130 เมกะวัตต์ และวางแพลน
  จะสร้างเสร็จภายในปี พ.ศ. 2565 และเมื่อนั้นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่สุดในจีนจะลดการ
  ใช้ถ่านหินลง 4.26 ล้านตันต่อปี และสามารถลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ใน
  ชั้นบรรยากาศที่เป็นอันตรายต่อประชาชนลงได้อย่างมาก

  แหล่งผลิตพลังงานทดแทนจากทั่วโลกในปี 2017  ข้อมูลอ้างอิงจากwww.trueplookpanya.com/knowledge/content/62323/-env-และ/ienergyguru.com/
  ภาพจาก pngtree.com  Share FB
  19/09/18

Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias