จากเสื่อกระจูดผืนเดียว พัฒนาสู่ตลาดโลก…กระจูดวรรณี(Varni) พัทลุง ทำได้

 • จากเสื่อกระจูดผืนเดียว พัฒนาสู่ตลาดโลก…กระจูดวรรณี(Varni) พัทลุง ทำได้

  วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูดวรรณี(Varni) จังหวัดพัทลุง นับเป็นหนึ่งในวิสาหกิจชุมชนต้นแบบที่
  ประสบความสำเร็จ สร้างความมั่นคงในอาชีพได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
  ชุมชน พ.ศ. 2548

  วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูดวรรณี(Varni) ก่อตั้งขึ้นโดย นางวรรณี เซ่งฮวดภายใต้การส่งเสริมของ
  สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุนและสำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง ได้สร้างความโดดเด่นให้กับผลิต
  ภัณฑ์จากกระจูด ผ่านแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่ผสมผสานกันระหว่างภูมิปัญญาบรรพบุรุษ เทคโน
  โลยีสมัยใหม่ รวมถึงการนำวัสดุอื่น ๆ จนได้ผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม แปลกใหม่ และมีคุณภาพ นำมาสู่เกิด
  การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กระจูด และสร้างงานให้คนในชุมชนกว่า 200 คน นำรายได้เข้าสู่ชุมชนกว่าปีละ
  4 ล้านบาท

  จากเสื่อกระจูดผืนเดียว พัฒนาสู่ตลาดโลก…กระจูดวรรณี(Varni) พัทลุง ทำได้

  วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูดวรรณี(Varni) โดย นางวรรณี เซ่งฮวด เป็นหนึ่งในคนจำนวนมาก
  ของพัทลุงที่ได้หยิบยกพืชน้ำพื้นบ้าน ต้นกระจูดมาสร้างมูลค่าเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ด้วยการ
  ทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆออกจำหน่ายมาอย่างต่อเนื่อง และต่อมาเมื่อบุตรชาย “นัท-มนัทพงศ์ เซ่งฮวด”
  ได้เรียนจบการศึกษา ระดับปริญญาโทจาก คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เขาได้กลับมา
  บ้านเพื่อสานต่องานของแม่ที่เริ่มต้นไว้

  “ทำมานานประมาณ 15 ปีแล้ว เริ่มแรกนั้นทำอาชีพสานเสื่อกระจูดก่อนและต่อมาได้ชวนเพื่อนที่สาน
  เสื่อกระจูดด้วยกันมารวมตัวกันตั้งเป็นกลุ่มหัตถกรรมกระจูดก่อน ที่จะพัฒนามาเป็นวิสาหกิจชุมชน
  ในวันนี้” คุณวรรณี เล่าถึงจุดเริ่มต้น เป็นพืชตระกูลเดียวกับ “กก” เป็นวัชพืชที่ชอบขึ้นในที่ๆมีน้ำขัง
  อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะบริเวณริมทะเลสาบที่เป็นดินโคลน ซึ่งพื้นที่ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง เป็นหนึ่ง
  ในแหล่งที่มีต้นกระจูดขึ้นอยู่มากมาย เนื่องจากต้นกระจูดเมื่อนำมาจักสานเป็นผลิตภัณฑ์จะมีความ
  คงทน จึงทำให้ชาวบ้านในจังหวัดพัทลุงนิยมนำมาสานเป็นเสื่อและกระสอบใส่ข้าวสารและน้ำตาล
  เพื่อเป็นบรรณาการมานานกว่า 200 ปี ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

  ความเปลี่ยนได้เกิดขึ้นเมื่อ คุณนัท คนหนุ่มรุ่นไฟที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่ๆได้พัฒนารูปแบบของผลิต
  ภัณฑ์กระจูดอย่างมากมาย ทั้งรูปแบบลวดลายที่ทันสมัย สร้างผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆที่เหมาะสม
  กับไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบัน โดยกำหนดเป็นคอลเล็กชั่น รวมถึงการควบคุมคุณภาพอย่าง
  เข้มข้น เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับลูกค้า นอจากนี้ยังมีการจัดทำแคตตาล๊อกให้ลูกค้าได้เลือกรูป
  แบบของสินค้าและสีที่ต้องการก้อนผลิต

  จากเสื่อกระจูดผืนเดียว พัฒนาสู่ตลาดโลก…กระจูดวรรณี(Varni) พัทลุง ทำได้

  จากความมุ่งมั่นพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้ในปัจจุบันสามารถนำผลิตภัณฑ์จากกระจูด ไม่ว่า กระเป๋า
  แบบต่าง ๆ ตะกร้าใส่ของ ถังใส่เสื้อผ้า และอื่นๆอีกมากมาย เข้าไปวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้น
  นำ เช่น สยามพารากอน, คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เป็นต้น รวมถึงยังส่งผลไปขายยังตลาดในต่างประเทศ
  อาทิ จีน ญี่ปุ่น และทางประเทศในยุโรปอีกด้วย

  จากเสื่อกระจูดผืนเดียว พัฒนาสู่ตลาดโลก…กระจูดวรรณี(Varni) พัทลุง ทำได้

  “เราได้สร้างจุดเด่นหลายๆอย่างให้กับผลิตภัณฑ์กระจูดที่ผลิต อย่างกระเป๋ากระจูดของเราสามารถพับ
  ได้โดยไม่หักเสียหาย อีกทั้งยังมีการนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับการอบความร้อนเข้ามาช่วย จึงทำให้เกิด
  ความคงทนอย่างมาก ซึ่งจุดนี้เป็นอีกสิ่งที่ช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้า”

  “สิ่งสำคัญในการผลิตสินค้าออกมาจำหน่าย สิ่งที่ต้องคงอยู่คือความโดดเด่นของภูมปัญญาท้องถิ่น
  ในสินค้า จากนั้นก็เอาเรื่องของการออกแบบดีไซน์เข้าไปใส่ ซึ่งตัวของกระจูดนั้นสามารถที่จะพัฒนา
  ให้มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมได้หลายอย่าง ซึ่งในอดีต อาจนำมาทอเป็นเสื่ออย่างเดียว แต่เมื่อนำดี
  ไซน์เข้าไปใส่ ออกแบบใหม่ๆ เราก็จะได้ผลิตภัณฑ์อื่นขึ้นมาเช่น เป็นฝ้าเพดาน เป็นวอลล์อาร์ตแต่งผนัง
  หรือเป็นโต๊ะเก้าอี้ได้ ซึ่งเราดูถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าว่าต้องการอะไร ประมาณไหน แล้วเราก็
  ออกแบบสินค้าให้ตรงกับความต้องการของเขา” คุณนัท เล่าให้ฟัง

  จากเสื่อกระจูดผืนเดียว พัฒนาสู่ตลาดโลก…กระจูดวรรณี(Varni) พัทลุง ทำได้

  สินค้ากระจูดที่มาจากฝีมือชาวบ้าน แต่มีการพัฒนารูปแบบ สอดใส่สีสัน มีการออกแบบอย่างลงตัว จะมี
  การสาธิตให้ผู้สนใจที่เดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูดฯ ได้ในทุกวัน
  อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากร้านค้าชุมชนที่มีการออกแบบให้เหมือนห้องแสดงสินค้า
  หรือโชว์รูม มีการตกแต่งอย่างทันสมัย สวยงาม สามารถเลือกหาผลิตภัณฑ์กันได้อย่างเต็มที่ ซึ่งผลที่
  ตอบรับนั้นจากคำบอกเล่าของผู้เป็นเจ้าของ บอกว่าจะมีผู้สนใจทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมา
  เยี่ยมทุกวัน

  “สิ่งที่เรามองว่า สำคัญอันดับแรกคือ เรื่องการตลาด จึงได้มีการมุ่งการทำตลาดทั้งในและต่างประเทศ
  เป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งการทำตลาดนั้นเราจะมองว่า เขาต้องการอะไร อย่างตลาดต่าง
  ประเทศ ส่วนมากจะชอบสินค้าแฮนด์เมด และงานออกแบบดีไซน์ให้มีความร่วมสมัยมากขึ้น ผลิตภัณฑ์
  กระจูดของเราที่จะจำหน่ายให้กับชาวต่างชาตินั้นจึงเน้นที่จะนำภูมิปัญญาบวกกับดีไซด์ของเรา รวม
  ถึงนำเอาเรื่องอีโคดีไซด์ ที่เป็นออกแบบเชิงธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบวกเข้าไปด้วย”

  จากเสื่อกระจูดผืนเดียว พัฒนาสู่ตลาดโลก…กระจูดวรรณี(Varni) พัทลุง ทำได้

  “อย่างลูกค้าซื้อกระเป๋าสะพายของเราไปใช้ใบหนึ่ง เมื่อเบื่อไม่อยากใช้แล้ว เราจะมีข้อแนะนำไปด้วยว่า
  สามารถนำกกระเป๋าใบนั้นไปปลูกต้นไม้ได้ และตัวกระเป๋าก็ทำมาจากพืชสามารถย่อยสลายได้เองตาม
  ธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นจุดที่ดึงดูดความสนใจของลูกค้าชาวต่างประเทศได้”

  “แล้วลูกค้าชาวต่างประเทศจะรู้จักผลิตภัณฑ์สินค้าของเราได้อย่างไรนั้น เราทำให้พวกเขารู้โดยผ่าน
  โลกออนไลน์ มีทั้งการทำเว๊บไซด์ ทำข้อมูลลงในเฟซบุ๊ค เผยแพร่ผ่านทางอินสตราแกรม ทางไลน์
  รวมถึงการไปออกร้านจำหน่ายในงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศด้วย”
  คุณนัท กล่าว

  แต่สิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นไปบนอาชีพการทำสินค้าของวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูดวรรณี(Varni)
  ยังมีการต่อยอดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่ม ด้วยการเพิ่มช่องทางเชื่อมโยงเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และ
  ที่พักแบบโฮมสเตย์


  “ตรงบริเวณที่เราใช้เป็นที่ทำการกลุ่มฯ ในปัจจุบัน เดิมนั้นเป็นป่ายางพารา โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วน
  ของสำนักงาน ส่วนของการผลิต และยังมีพื้นที่เหลือ เราจึงจัดสรรพื้นที่จัดเป็นสวนเล็กๆ ที่มีการจำลอง
  สภาพพื้นที่ของป่าพรุที่ต้นกระจูดชอบขึ้นเอามาไว้ในนี้ เพื่อให้ลูกค้าที่มาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
  ได้เห็นว่า กระจูดตามธรรมชาติเป็นอย่างไร พร้อมจัดสร้างที่พักขึ้นมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดิน
  ทางมาเที่ยวชม”


  “ผู้สนใจที่เดินทางมา สามารถมาพักที่นี่ และเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของกระจูด เรียนรู้การสานกระจูดและ
  หัดทำด้วยตัวเอง ร่วมกับสมาชิกของเราได้เลย และยังได้ชิ้นงานที่เป็นฝีมือของตนเองกลับบ้านด้วย”
  คุณนัท กล่าวทิ้งท้าย


  วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูดวรรณี(Varni) ตั้งอยู่เลขที่ 152 หมู่ 10 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน
  จังหวัดพัทลุง โทร. 074-610415

  ภาพและข้อมูลอ้างอิงจาก/www.kasetkaoklai.com

  Share FB
  2/09/18

Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias