สส. เชิดชูเกียรติ สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม G – Green

 • เทศบาลบ้านคลองโชว์นวัตกรรมสุดล้ำ ถังหมักขยะอินทรีย์-สกัดมลพิษอยู่หมัด


  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ได้ดำเนินการ
  ขับเคลื่อนการสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันมลพิษ โดย นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์
  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ได้นำคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดและสื่อมวลชน ลงพื้นที่
  ตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะอินทรีย์ “ถังหมักขยะอินทรีย์ที่
  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นนวัตกรรมการจัดการขยะอินทรีย์ไปพร้อมๆ กับการควบคุมมล
  พิษในอากาศ บนดิน ใต้ดิน จากกลิ่นและน้ำเสีย ที่คิดค้นโดยเทศบาลตำบลบ้านคลอง อ.เมือง
  จ.พิษณุโลก และภาคีความร่วมมือในพื้นที่

  นายประดิษฐ์ มอพิมพ์ นายกเทศบาลตำบลบ้านคลอง เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลบ้านคลอง มี
  ลักษณะเป็นชุมชนเมือง อยู่ใกล้ศูนย์ราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
  ทำให้มีการขยายตัวของชุมชนและประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของ
  ขยะมูลฝอยโดยมีปริมาณมากถึงวันละ 10-12 ตัน จึงต้องเร่งหาทางจัดการ โดยเฉพาะการจัด
  การกับขยะอินทรีย์จากบ้านเรือน เนื่องจากเป็นตัวการก่อให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็น เป็นแหล่งรวม
  สัตว์ แมลงต่างๆ รวมทั้งเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

  เทศบาลบ้านคลองโชว์นวัตกรรมสุดล้ำ ถังหมักขยะอินทรีย์-สกัดมลพิษอยู่หมัด

  โดย เทศบาลตำบลบ้านคลอง ได้ร่วมกับภาคีความร่วมือต่างๆ อาทิ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค
  ที่ 3 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาพิษณุโลก ท้องถิ่นจังหวัด นักวิชาการ และชุมชน น้อมนำ
  ศาสตร์พระราชาว่าด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ของพระ
  บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางศึกษาหารูปแบบการจัดการขยะ
  อินทรีย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้เวลากว่า 4 ปี นับตั้งแต่ปี 2557
  ในการลองผิดลองถูก จนสามารถคิดค้นวิธีจัดการกับขยะอินทรีย์ และควบคุมกลิ่นเหม็นให้อยู่
  ในรัศมีไม่เกิน 200 เมตร รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดน้ำเน่าเสียและแมลงไปรบกวนชุมชน หรือ
  สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในอากาศ บนดิน และใต้ดิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  “นวัตกรรมถังหมักขยะอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการนำวงบ่อซีเมนต์มาประยุกต์ทำ
  เป็นถังหมักสูงประมาณ 3 เมตร ด้านบนเปิดฝาเป็นช่องใส่ขยะและเลื่อนฝาปิดได้ โดยมีเคล็ดลับ
  คือ การใช้หนอนจากแมลงชนิดต่างๆ มาเป็นตัวย่อยสลายขยะอินทรีย์แทนการใช้จุลินทรีย์ ซึ่ง
  เมื่อย่อยสลายแล้วจะได้กากใยและน้ำหมัก โดยส่วนที่เป็นกากใยจะถูกนำไปบดอัดแท่งใส่ถุง ส่วน
  น้ำหมักก็จะถูกนำไปใส่ขวด เพื่อแจกจ่ายชาวบ้านนำไปใช้แทนปุ๋ยในการปลูกพืชบำรุงดินต่อไป”


  เทศบาลบ้านคลองโชว์นวัตกรรมสุดล้ำ ถังหมักขยะอินทรีย์-สกัดมลพิษอยู่หมัด

  นายประดิษฐ์ กล่าวด้วยว่า จากผลการวิเคราะห์น้ำหมักขยะอินทรีย์ โดยสำนักวิจัยและพัฒนา
  การเกษตรเขตที่ 2 พิษณุโลก, สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 3 และ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
  สงคราม ยืนยันว่ามีค่าต่างๆ ที่เหมาะสมกับการเป็นปุ๋ยน้ำ และไม่พบการปนเปื้อนของโลหะหนัก
  เกินกว่าค่ามาตรฐาน ส่วนผลการวิเคราะห์สารปรับปรุงดินจากขยะอินทรีย์ โดย มหาวิทยาลัย
  ราชภัฏพิบูลสงคราม ก็พบว่ามีค่าต่างๆ ที่เหมาะสม แต่มีความเข้มข้นสูงกว่าปุ๋ยน้ำและไม่พบ
  การปนเปื้อนของโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานเช่นกัน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
  พิษณุโลก ยังได้นำสารไปทดสอบปรับปรุงดินสำหรับปลูกพืชของมหาวิทยาลัย ก็พบว่าช่วยให้
  ดินร่วนซุยโดยไม่ต้องหมั่นพรวนดิน และพลิกกลับหน้าดินแบบการใช้ปุ๋ยเคมี และพบว่าพืชมี
  การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ให้ผลผลิตใกล้เคียงกับการใช้ปุ๋ยเคมี แต่มีความงอกงามและเขียว
  ชอุ่มนานกว่า

  “ผลพลอยได้จากการศึกษาดังกล่าว นอกจากจะทำให้ได้นวัตกรรมถังหมักขยะอินทรีย์ที่เป็นมิตร
  กับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถลดปริมาณขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว เทศบาลบ้านคลอง ยัง
  ได้คิดค้นเครื่องบดกากใยขยะอินทรีย์แบบอัดแท่ง โดยพัฒนามาจากเครื่องบดเนื้อหมู ซึ่งสามารถ
  บดกากใยได้ชั่วโมงละ 500-600 ก.ก. ส่งกลิ่นเห็นไม่เกิน 50 เมตร และได้มีการจดอนุสิทธิบัตรเพื่อ
  เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเทศบาลบ้านคลอง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยปัจจุบัน
  เทศบาลตำบลบ้านคลอง ได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์ เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมและ
  องค์ความรู้ต่างๆ ให้กับชุมชนและผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะในท้องถิ่นของตัวเอง
  ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป” นายประดิษฐ์ กล่าว


  เทศบาลบ้านคลองโชว์นวัตกรรมสุดล้ำ ถังหมักขยะอินทรีย์-สกัดมลพิษอยู่หมัด
  เทศบาลบ้านคลองโชว์นวัตกรรมสุดล้ำ ถังหมักขยะอินทรีย์-สกัดมลพิษอยู่หมัด

  เทศบาลบ้านคลองโชว์นวัตกรรมสุดล้ำ ถังหมักขยะอินทรีย์-สกัดมลพิษอยู่หมัด
  เทศบาลบ้านคลองโชว์นวัตกรรมสุดล้ำ ถังหมักขยะอินทรีย์-สกัดมลพิษอยู่หมัด

  เทศบาลบ้านคลองโชว์นวัตกรรมสุดล้ำ ถังหมักขยะอินทรีย์-สกัดมลพิษอยู่หมัด
  เทศบาลบ้านคลองโชว์นวัตกรรมสุดล้ำ ถังหมักขยะอินทรีย์-สกัดมลพิษอยู่หมัด

  เทศบาลบ้านคลองโชว์นวัตกรรมสุดล้ำ ถังหมักขยะอินทรีย์-สกัดมลพิษอยู่หมัด
  เทศบาลบ้านคลองโชว์นวัตกรรมสุดล้ำ ถังหมักขยะอินทรีย์-สกัดมลพิษอยู่หมัด

  เทศบาลบ้านคลองโชว์นวัตกรรมสุดล้ำ ถังหมักขยะอินทรีย์-สกัดมลพิษอยู่หมัด
  เทศบาลบ้านคลองโชว์นวัตกรรมสุดล้ำ ถังหมักขยะอินทรีย์-สกัดมลพิษอยู่หมัด

  เทศบาลบ้านคลองโชว์นวัตกรรมสุดล้ำ ถังหมักขยะอินทรีย์-สกัดมลพิษอยู่หมัด
  เทศบาลบ้านคลองโชว์นวัตกรรมสุดล้ำ ถังหมักขยะอินทรีย์-สกัดมลพิษอยู่หมัด

  เทศบาลบ้านคลองโชว์นวัตกรรมสุดล้ำ ถังหมักขยะอินทรีย์-สกัดมลพิษอยู่หมัด
  เทศบาลบ้านคลองโชว์นวัตกรรมสุดล้ำ ถังหมักขยะอินทรีย์-สกัดมลพิษอยู่หมัด

  เทศบาลบ้านคลองโชว์นวัตกรรมสุดล้ำ ถังหมักขยะอินทรีย์-สกัดมลพิษอยู่หมัด

  Share FB

  18618

Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias