ทส. พร้อมภาคี ผนึกพลังร่วมจัดงานวันคุ้มครองโลก2561
ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน”

 • ทส. พร้อมภาคี ผนึกพลังร่วมจัดงานวันคุ้มครองโลก2561
  ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน”


  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมภาคีภาคส่วน กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการ
  ปกครองท้องถิ่น กรมประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารบก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
  ไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก และ
  ภาคเอกชน ร่วมจัดงานวันคุ้มครองโลก ๒๕๖๑ (Earth Day 2018 THAILAND) เพื่อร่วมกันแสดง
  บทบาทในการดำเนินงาน และส่งสารเพื่อขอความร่วมมือจากพลังคนรุ่นใหม่ หรือ Active Citizen ใน
  การช่วยกันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อช่วยกันปกป้องคุ้มครองโลกจากวิกฤติภัยที่ส่งผลกระทบต่อ
  ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม การดำรงชีวิตของมนุษยชาติ และสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ ในวันที่ 22 เมษายน
  2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน

  ทส. พร้อมภาคี ผนึกพลังร่วมจัดงานวันคุ้มครองโลก2561
ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน”

  สืบเนื่องในวันที่ ๒๒ เมษายนของทุกปี ถือเป็นวันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day ในปี 2561 นี้ เครือข่าย
  วันคุ้มครองโลก (Earth Day Network) ได้ประกาศแนวคิดวันคุ้มครองโลก ๒๕๖๑ (Earth Day 2018
  Theme) คือ “End Plastic Pollution” สืบเนื่องมาจากมลพิษขยะพลาสติกกลายเป็นวิกฤติสำคัญด้าน
  สิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับปัญหาภาวะโลกร้อนกลายเป็นประเด็นสำคัญระดับโลกที่นานาชาติให้ความ
  สำคัญและถูกหยิบยกขึ้นหารือควบคู่กันในการประชุมระดับนานาชาติ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาล
  ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (International Panel on Climate Change) หรือ IPCCซึ่ง
  เป็นองค์กรระหว่างประเทศทำหน้าที่ประเมินด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
  ภูมิอากาศ ได้สร้างแบบจำลองอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโลกในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2544-
  2643) พบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโลกจะสูงขึ้นระหว่าง 0.3– 4.8 องศาเซลเซียส ซึ่งหากไม่ช่วยกัน
  ลดก๊าซเรือนกระจก ปล่อยให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นถึง ๔ องศาเซลเซียสจะเกิดภัยพิบัติเหลือคณานับ

  ทส. พร้อมภาคี ผนึกพลังร่วมจัดงานวันคุ้มครองโลก2561
ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน”

  การจัดงานวันคุ้มครองโลก 2561 ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน” ได้รับ
  เกียรติจากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เป็นประธานในพิธี โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ นิทรรศการกลางแจ้ง “วิกฤติขยะพลาสติก
  วิกฤติโลกร้อน” โดยหน่วยงานต่างๆ พร้อมด้วยลูกบอลยักษ์ One Tonne of CO2 ขนาด 10.07 เมตร
  และ 3D Street Painting สะท้อนวิกฤติโลกร้อน / สาระความรู้ “การนุ่งห่มตามวิถีไทย ร่วมใจ รักษ์โลก”
  โดย กลุ่มคนรักษ์ผ้าไทไทย ละครเวที “คุณพี่น้ำดื่ม แม่ Cap Seal…รักนี้เพื่อโลก” โดย กรมควบคุมมล
  พิษ การแสดงลำตัด ในบริบท รักษ์โลก โดย ก๊วนลำตัด หัดกับแม่ศรีนวล คณะพ่อหวังเต๊ะ-แม่ศรีนวล /
  การแสดงมุมมองของเยาวชนต่อการคุ้มครองโลก โดยน้องณัชชา เจ้าของวลีฮิต “ดูปากณัชชา นะคะ” /
  มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวด “แผนรณรงค์ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน” ประเภทนิสิตนัก
  ศึกษา /รณรงค์ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน โดยผู้บริหาร ทส. ผู้แทนหน่วยงานร่วมจัดงานวันคุ้ม
  ครองโลก ๒๕๖๑ และจิตอาสา

  ทส. พร้อมภาคี ผนึกพลังร่วมจัดงานวันคุ้มครองโลก2561
ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน”


  ทส. พร้อมภาคี ผนึกพลังร่วมจัดงานวันคุ้มครองโลก2561
ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน”  ทส. พร้อมภาคี ผนึกพลังร่วมจัดงานวันคุ้มครองโลก2561
ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน”

  ทส. พร้อมภาคี ผนึกพลังร่วมจัดงานวันคุ้มครองโลก2561
ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน”

  ทส. พร้อมภาคี ผนึกพลังร่วมจัดงานวันคุ้มครองโลก2561
ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน”

  ทส. พร้อมภาคี ผนึกพลังร่วมจัดงานวันคุ้มครองโลก2561
ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน”

  ทส. พร้อมภาคี ผนึกพลังร่วมจัดงานวันคุ้มครองโลก2561
ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน”

  ทส. พร้อมภาคี ผนึกพลังร่วมจัดงานวันคุ้มครองโลก2561
ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน”  Share FB

  22042561

Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias