ทช.เปิดตัวป่าในเมืองสุราษฎร์ธานี พร้อมกัน 3 แห่ง

 • ทช.เปิดตัวป่าในเมืองสุราษฎร์ธานี พร้อมกัน 3 แห่ง


  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เดินหน้าขับเคลื่อน โครงการป่าในเมือง พัฒนาเพิ่ม
  พื้นที่สีเขียวให้คนไทยได้ใช้ประโยชน์ เปิดตัวป่าในเมือง“สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคน
  ไทย” จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 3 แห่ง เนื้อที่กว่า 1.3 พันไร่ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทรัพยากร
  ทางทะเลและชายฝั่งแห่งใหม่ เป็นผืนป่าชายเลนที่สมบูรณ์มีพรรณไม้ป่าชายเลนหลากหลายชนิด
  เป็นแหล่งศึกษาดูนกวงศ์ต่างๆ และสัตว์ป่าชายเลนอีกหลายชนิด และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรม
  ชาติทั้งทางบก-ทางน้ำ มั่นใจจะเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
  ที่สำคัญของคนไทยได้ในอนาคต

  พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.)
  เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดำเนิน“โครงการป่าในเมือง”โด
  ยนำพื้นที่ในความรับผิดชอบซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในเมืองหรือใกล้เคียง มาดำเนินการพัฒนาร่วมกับหน่วย
  งานในพื้นที่ ท้องถิ่น และชุมชน ให้กลายเป็นพื้นที่ป่าหรือพื้นที่สีเขียวและเปิดให้ประชาชนเข้าไป
  ใช้ประโยชน์ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมตามความเหมาะสม เช่น การออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อน
  ใจ และศึกษาธรรมชาติ

  นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เปิดเผยว่า ทช. ได้วางแผน
  ดำเนินงานเพื่อสนับสนุนโครงการป่าในเมืองมาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา มี
  การเปิดโครงการป่าในเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 3 แห่ง พร้อมกัน ประกอบด้วย 1)ป่าในเมื
  องบ้านปากกะแดะ ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ เนื้อที่ 320 ไร่ 2)ป่าในเมืองบ้านแหลมโพธิ์ -
  แหลมทราย ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา เนื้อที่ 400 ไร่ และ 3) ป่าในเมืองบ้านห้วยทรัพย์ ตำบล
  ลีเล็ด อำเภอพุนพิน เนื้อที่ 600 ไร่ โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่า
  การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งนำประชาชนและ
  ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเก็บขยะทะเล เพื่อ
  รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และภาคีความร่วมมือในพื้นที่ในการดูแลอนุ
  รักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและป่าชายเลน ให้เกิดความยั่งยืน


  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวต่อว่า โครงการป่าในเมืองทั้ง 3 แห่ง อยู่ใกล้ชุมชน
  และตลาดประชารัฐ ของสุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่ป่าชายเลนกว่า 1,300 ไร่ ประกอบไปด้วยพรรณไม้
  ป่าชายเลน หลากหลายชนิด เช่น ต้นจาก ลำพู แสม โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก ตะบูน รวม
  ทั้งมีสัตว์ป่าชายเลนที่สำคัญอีกหลายชนิด เช่น ลิงแสม เหยี่ยวดง ปูก้ามดาบ ปูทะเล ปูแสม ปลา
  กระบอกเพชร ปลาตีน และหอยกัน เป็นต้น และสำคัญป่าในเมืองบ้านห้วยทรัพย์ มีความพิเศษ
  พื้นที่ป่าชายเลนเป็นผืนป่าชายเลนที่รุกคืบทะเลจนได้รับสมญานามว่า“ดินแดนผืนป่าชายเลน
  เดินได้ฝั่งอ่าวไทย” และยังมีหอดูนกเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ สังเกต และศึกษานกวงศ์ต่างๆ ที่สำคัญ
  และหลากหลาย เช่น เหยี่ยวแดง นกกาน้ำเล็ก นกกระสานวล นกยางกรอกพันธุ์จีน นกยางเขียว
  นกยางควาย นกยางเปีย นกยางโทนใหญ่ นกยางโทนน้อย นกพญาไฟสีเทา นกแซงแซวหางปลา
  นกกินเปี้ยว นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง นกหัวขวานด่างแคระ และนกขมิ้นท้ายทอยดำ

  นอกจากนี้ภายในบริเวณป่าในเมืองบ้านห้วยทรัพย์ ยังมีแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและกิจกรรม
  เชิงอนุรักษ์ ทั้งทางบกและทางน้ำมากมาย ประกอบด้วย เส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชายเลน
  ระยะทาง 700 เมตร ซึ่งมีฝูงลิงแสมตลอดเส้นทาง ขณะที่ทางน้ำจะมีทั้งจักรยานน้ำและการพาย
  เรือแคนู รวมทั้งการนั่งเรือชมบรรยากาศธรรมชาติและป่าชายเลนเดินได้ มีแหล่งเรียนรู้การเลี้ยง
  หอยและฝึกหัดงมหอย ซึ่งมั่นใจว่า กิจกรรมทั้งหมดภายในโครงการฯ จะสามารถรอบรับประชาชน
  และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้รับทั้งความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ ความเพลิดเพลินและพักผ่อน
  หย่อนใจได้พร้อมๆกัน” อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าว


  ทช.เปิดตัวป่าในเมืองสุราษฎร์ธานี พร้อมกัน 3 แห่ง  ทช.เปิดตัวป่าในเมืองสุราษฎร์ธานี พร้อมกัน 3 แห่ง  ทช.เปิดตัวป่าในเมืองสุราษฎร์ธานี พร้อมกัน 3 แห่ง
  Share FB
  31032561


Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias