ทช.ผนึกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ขับเคลื่อนกลไกปกป้องทรัพยากรชายฝั่ง

 • ทช.ผนึกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ขับเคลื่อนกลไกปกป้องทรัพยากรชายฝั่ง


  พล.อ.สรุศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิด
  การประชุมสัมมนาเครือข่ายฯว่า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไม่เพียงแต่จะมีความสำคัญต่อระบบ
  นิเวศเท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญทั้งในฐานะเป็นแหล่งสร้างอาหาร แหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางคมนา
  คม ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศได้อย่างมหาศาล อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาประเทศไทยยังมีการ
  ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างไม่ถูกต้อง ทำให้ทรัพยากรถูกทำลายอย่างต่อ
  เนื่อง ซึ่งลำพังเพียงกำลังเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ที่มีอยู่อย่างจำกัด คง
  ไม่เพียงต่อการดูแลรักษาทรัพยากรได้อย่างทั่วถึง จึงต้องมีการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคีทรัพยากร
  ทางทะเลและชายฝั่ง โดยดึงภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย ชุมชน ท้องถิ่น ภาคประชาชน องค์กรภาค
  รัฐ และภาคเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการและดูแลทรัพยากรในท้องถิ่น ซึ่งตรงกับนโย
  บายของรัฐบาล ที่ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศ

  ทช.ผนึกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ขับเคลื่อนกลไกปกป้องทรัพยากรชายฝั่ง

  โดยที่ผ่านมา หลังมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยาก
  รทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 ทช.ได้ออกกฎหมายลำดับรอง 4 ฉบับ คือ ระเบียบกรมทรัพยากร
  ทางทะเลและชายฝั่งว่าด้วยหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่ง พ.ศ.2560 ระเบียบกรมทรัพ
  ยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พ.ศ.2560 ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเล
  และชายฝั่งว่าด้วยเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง“รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” พ.ศ.2560 และระเบียบกรมทรัพ
  ยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝั่งและ
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 เพื่อกลไกส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคีการอนุรักษ์ทรัพยา
  กรทางทะเลและชายฝั่งระดับประเทศ

  ทช.ผนึกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ขับเคลื่อนกลไกปกป้องทรัพยากรชายฝั่ง
  นอกจากนี้ยังได้จัดการประชุมสัมมนา “เครือข่ายภาคีเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
  ชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลตามแนวทางไทยยั่งยืน”
  เพื่อเป็นเวทีการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบาย ระเบียบ กฎหมาย และข้อมูลสภาพระบบนิเวศ แหล่งทรัพยา
  กร การจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาแนวคิด
  ร่วมในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและความเข้มแข็ง
  ของภาคีเครือข่ายต่อไป

  ทช.ผนึกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ขับเคลื่อนกลไกปกป้องทรัพยากรชายฝั่ง
  นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) กล่าวว่าทช.วางแผนจัด
  ประชุมสัมมนาเครือข่ายภาคีเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบบมีส่วนร่วมฯ
  ทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยครั้งแรกที่ จ.ระยอง เมื่อวันที่ 20-21 มกราคม ที่ผ่านมา และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่
  29-30 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี และครั้งที่ 3 ที่ จ.ตรัง โดย
  พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
  การประชุม และกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ความสำคัญของอาสาสมัครภาคประชาชนต่อการ
  พัฒนาดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย” พร้อมทั้งมอบบัตรประจำตัว
  อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล “Marine Rangers” ให้กับอาสาสมัครในพื้นที่ โดยมีกรรมการผู้ทรง
  คุณวุฒิแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด ผู้แทนเครือข่ายภาคีทรัพยากรทางทะเล
  และชายฝั่ง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 500 คน ร่วมการประชุม


  ทช.ผนึกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ขับเคลื่อนกลไกปกป้องทรัพยากรชายฝั่ง
  นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมสำคัญอื่นๆ อาทิ การบรรยายพิเศษหัวข้อ การจัดการธนาคาร
  ปูม้าโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองนโยบายไทยนิยมยั่งยืน, นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย
  ลำดับรองทั้ง 4 ฉบับ เพื่อเป็นกลไกรองรับการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและเวทีแลก
  เปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณหน้าบ้าน ภายใต้แนวคิด
  “ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านฉันๆฟื้นฟู ฉันหากินจากทรัพยากรหน้าบ้านฉัน ไม่รบกวน
  ทรัพยากรหน้าบ้านใคร Save Marine For My Life” โดยเครือข่ายภาคีทรัพยากรทางทะเลและ
  ชายฝั่ง นราธิวาส/ปัตตานี/สงขลา/พัทลุง/นครศรีธรรมราช/สุราษฎร์ธานี/ชุมพรและประจวบ
  คีรีขันธ์“การจัดประชุมครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญของส่งเสริมผลักดันให้เกิดกลไกที่มีประ
  สิทธิภาพในการดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน
  ประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการทำงานเป็นเครือข่ายภาคีเชิงรุกในระดับต่างๆเพื่อนำไปสู่
  การบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศให้เกิดความยั่งยืนต่อ
  ไป” นายจตุพร กล่าว

  ทช.ผนึกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ขับเคลื่อนกลไกปกป้องทรัพยากรชายฝั่ง  สส. เชิดชูเกียรติ สถานทช.ผนึกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ขับเคลื่อนกลไกปกป้องทรัพยากรชายฝั่ง

  ทช.ผนึกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ขับเคลื่อนกลไกปกป้องทรัพยากรชายฝั่ง
  ทช.ผนึกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ขับเคลื่อนกลไกปกป้องทรัพยากรชายฝั่ง
  ทช.ผนึกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ขับเคลื่อนกลไกปกป้องทรัพยากรชายฝั่ง

  ทช.ผนึกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ขับเคลื่อนกลไกปกป้องทรัพยากรชายฝั่ง

  ทช.ผนึกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ขับเคลื่อนกลไกปกป้องทรัพยากรชายฝั่ง

  ทช.ผนึกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ขับเคลื่อนกลไกปกป้องทรัพยากรชายฝั่ง
  ทช.ผนึกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ขับเคลื่อนกลไกปกป้องทรัพยากรชายฝั่ง

  ทช.ผนึกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ขับเคลื่อนกลไกปกป้องทรัพยากรชายฝั่ง  Share FB
  31032561

Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias