">
สส.สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 • สส.สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดสัมมนาวิชา
  การงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “Open House ERTC” เพื่อให้เกิดการแลก
  เปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้งานวิจัย และองค์ความรู้จากห้องปฏิบัติการวิจัยระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้
  สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้ ระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2561
  ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ง
  แวดล้อม ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรม และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  ที่เหมาะสมกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ อาทิเช่น การวิจัยด้านอากาศ เสียงและความสั่น
  สะเทือน ด้านน้ำและน้ำเสีย ด้านของเสียอันตราย ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านไดออกซิน
  และสารตกค้างยาวนาน


  สส.สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

  ซึ่งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม มีห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17025
  และห้องปฏิบัติการวิจัยที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ ในการกำหนดนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
  ของประเทศ การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น รวมทั้งการสร้างความตระหนัก และจิต
  สำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน จึงให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ สื่อสารองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัต
  กรรมจากผลงานวิจัยของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้งในระดับผู้บริหาร นักวิชา
  การ และนักวิจัยจากเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถนำผลงานวิจัยของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้าน
  สิ่งแวดล้อม ไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดการศึกษาวิจัยต่อไป

  สส.สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

  อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กิจกรรม Open House ERTC จะทำให้งานวิจัยของศูนย์
  วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนก่อให้เกิดความร่วมมือ และสนับสนุนให้งาน
  วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ประสบความสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับ
  สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ การประชุมฯครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นักวิจัย นักวิชาการและเจ้า
  หน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา จำนวนกว่า
  100 คน มีนิทรรศการ 26 ปี ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม บนเส้นทางวิจัยและพัฒนาเพื่อสิ่งแวด
  ล้อม มีเสวนาเรื่อง “Green Market กับการลดใช้ถุงพลาสติก” มีตลาดนัดสีเขียว “Green Market” นอก
  จากนี้ยังมีการเปิดให้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการงานวิจัย และฐานการเรียนรู้งานวิจัยของศูนย์วิจัยและฝึกอบรม
  ด้านสิ่งแวดล้อม

  สส.สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  สส.สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

  สส.สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

  สส.สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

  สส.สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  สส.สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

  สส.สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  สส.สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

  สส.สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  สส.สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


  สส.สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  สส.สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


  สส.สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  สส.สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

  สส.สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  สส.สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

  Share FB


Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias