">
สส. เชิดชูเกียรติ สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม G – Green

 • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะทำงานแม่แจ่มโมเดลพลัส
  เปิดพื้นที่เรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ “ไผ่และกาแฟครบวงจร”


  ขยายผลให้เกิดแนวทางการขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลพลัสสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกรมส่งเสริม
  คุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะทำงานแม่แจ่ม
  โมเดลพลัส จัดงาน KICK OFF จากแผนสู่การขับเคลื่อน “แม่แจ่มโมเดลพลัส” เพื่อขับเคลื่อน แม่
  แจ่มโมเดลพลัสสู่การปฏิบัติการร่วมกันของทุกฝ่าย และเปิดพื้นที่เรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ “ไผ่และกาแฟ
  ครบวงจร” ในพื้นที่ตำบลบ้านทับ ขยายผลไปในพื้นที่ 7 ตำบลให้เกิดแนวทางการขับเคลื่อนแม่แจ่ม
  โมเดลพลัสสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ไผ่ตำบล
  บ้านทับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลเอก สุรศักดิ์
  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะทำงานแม่แจ่มโมเดลพลัส
เปิดพื้นที่เรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ “ไผ่และกาแฟครบวงจร”

  พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า
  การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน เป็นหนึ่งใน 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
  Development Goals : SDGs) การที่จะบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน
  โดยเปลี่ยนวิธีการผลิต การบริโภคสินค้าและทรัพยากร ร่วมกับมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
  มีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วนทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และผู้บริโภค โดยมี“ปรัชญาเศรษฐกิจ
  พอเพียง” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช พระราชทานมากว่า ๔๐ ปี เป็นแนว
  ทางให้เกิดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมและสิ่ง
  แวดล้อมและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน
  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะทำงานแม่แจ่มโมเดลพลัส
เปิดพื้นที่เรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ “ไผ่และกาแฟครบวงจร”

  พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า
  จากการเกิดวิกฤติปัญหาไฟป่า หมอกควันที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ซึ่งผลกระทบ
  เป็นวงกว้างทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม ความรุนแรงของปัญหานำมาสู่เวทีให้เกิดการแลก
  เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของหลายภาคส่วน ซึ่งปัญหาไฟป่า หมอกควันนั้น ได้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเหตุ
  และปัจจัยหลายเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางการจัดการป่า ลักษณะการใช้ที่ดิน รูปแบบของระบบ
  การผลิตที่สัมพันธ์กับปากท้องของประชาชนในพื้นที่


  การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน คงไม่ใช่การแก้ไขปัญหาเฉพาะช่วงวิกฤติเท่านั้น แต่ควรเป็นการ
  แก้ไขปัญหาเชิงระบบ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ควบคู่กันไปซึ่งจากภารกิจหลักของกระทรวงทรัพยากร
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 1 ใน 11
  ด้าน คือ“การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
  ประโยชน์อย่างยั่งยืน” ซึ่งเน้นการดำเนินการไว้สองระยะ ได้แก่ ระยะเฉพาะหน้า คือ การเร่งปกป้อง
  และฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

  โดยให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พร้อมส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐ
  กิจในพื้นที่เอกชน เพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ และระยะที่สอง คือพัฒนาระบบ
  บริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนวพระราชดำริที่ให้ประชาชนสามารถ
  อยู่ร่วมกับป่าได้ ซึ่งสอดคล้องตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดิน
  ของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกองอำนวยการรักษาความ
  มั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ภาย
  ใต้ความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อีกด้วย


  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะทำงานแม่แจ่มโมเดลพลัส
เปิดพื้นที่เรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ “ไผ่และกาแฟครบวงจร”

  พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ กล่าวต่อว่า จากแนวทางการขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลภายใต้สถาน
  การณ์ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า จนนำมาสู่การหยุดยั้งบุกรุกพื้นที่ป่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา
  พร้อมกับดำเนินการจัดระเบียบที่ดิน–ป่าไม้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรับระบบการผลิตของเกษตร
  กรที่จะทำให้เกิดความมั่นคงในที่ดินทำกิน ที่สำคัญลดการปลูกข้าวโพด สร้างป่า สร้างรายได้ ในปี
  พ.ศ. 2560 จนก่อเกิดคำว่า “แม่แจ่มโมเดลพลัส” ขึ้นมา
  โดยมีเป้าหมายการขับเคลื่อนการทำงานอยู่ 6 เรื่องหลักๆ คือ

  1) สิทธิ สิทธิในการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า ที่ดินทำกิน โดยการดำเนินการขอใช้พื้นที่ตามมาตรา 19
  และสิทธิตามกฎหมายและนโยบายกรมป่าไม้ และ กรรมการปฏิรูป กรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
  2) การผลิตสินค้า การตลาด การลงทุน
  3) อาชีพ เชื่อมโยงสัมพันธ์กับการพักชำระหนี้
  4) การจัดการทรัพยากร
  5) การพัฒนากลไก กลุ่ม องค์กรเครือข่าย และ
  6) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

  ซึ่งการแก้ไขปัญหาตามยุทธศาสตร์ “แม่แจ่มโมเดล”ถือว่าประสบความสำเร็จในแง่ของการแก้ไข
  ปัญหาไฟป่าหมอกควันที่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชน ทำให้อำเภอ
  แม่แจ่มสามารถเปลี่ยนจากพื้นที่ลำดับต้น ๆ เกิดค่าจุดความร้อนมากที่สุดเกือบทุกปี มาเป็นพื้น
  ที่ที่เกิดจุดความร้อนน้อยที่สุดในช่วง 60 วันอันตรายของจังหวัดเชียงใหม่ในปี 2559

  ความสำเร็จดังกล่าวถือเป็นตัวอย่างสำคัญของกระบวนการแก้ไขปัญหาที่สามารถจัดกลไกความ
  ร่วมมือในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ซึ่งได้ยกระดับเป็น “แม่แจ่มโมเดลพลัส”ที่ยกระดับจากการ
  แก้ไขปัญหาวิกฤติเฉพาะหน้าซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากปัญหาไฟป่าหมอกควันไปสู่การแก้ไขปัญหา
  เชิงระบบที่จะตอบโจทย์ทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะทำงานแม่แจ่มโมเดลพลัส
เปิดพื้นที่เรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ “ไผ่และกาแฟครบวงจร”
  นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากร
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคณะทำงานแม่แจ่มโมเดลพลัส
  โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย ได้ดำเนินงานในพื้นที่แม่แจ่มมาอย่างต่อเนื่อง จนนำมาสู่การจัดทำ
  แผนงานและ Road Map การขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลพลัส และเพื่อให้เห็นผลที่เป็นรูปธรรมมาก
  ขึ้น สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง สู่แนวทางสร้างป่า สร้างรายได้ ทุกภาคส่วน จึงได้ร่วมกันจัด
  กิจกรรม“KICK OFF จากแผนสู่การขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลพลัส” ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภา
  พันธ์ 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้ไผ่ตำบลบ้านทับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม
  จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอแผนการขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลพลัส ให้หน่วยงานและองค์กรภาคี
  รับทราบ เพื่อร่วมสนับสนุน

  การดำเนินงานไปสู่รูปธรรมการปฏิบัติการในพื้นที่ รวมทั้งร่วม KICK OFF แผนงานสู่รูปธรรม
  การสร้างพื้นที่เรียนรู้ “ไผ่และกาแฟครบวงจร” เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลพลัส
  สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และร่วมปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานและการประสาน
  ความร่วมมือขององค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ

  อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวต่อว่า การจัดกิจกรรม “KICK OFF จากแผนสู่
  การขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลพลัส” ในช่วงเช้าจะเป็นการประชุมคณะทำงานที่ร่วมสนับสนุนการ
  ขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลพลัสสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อติดตามและรายงานความก้าวหน้า พร้อม
  หารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์
  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเป็นประธานเปิด
  กิจกรรมพร้อมรับทราบนโยบายต่อทิศทางการขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลพลัส มอบกล้าไผ่และ
  กาแฟแก่เกษตรกรและผู้นำชุมชน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินงาน รวมทั้งมีการลงนาม
  เพิ่มเติม “บันทึกเจตนารมณ์ร่วมสนับสนุนขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลพลัสสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
  ซึ่งได้มี

  การลงนามไปแล้วเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การ
  บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานร่วมลงนาม ระหว่าง
  ประชารัฐอำเภอแม่แจ่ม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ภาครัฐ
  ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ สถาบันวิชาการ สถาบันการเงิน ภาคประชาสังคม เพื่อสนับสนุนการ
  ขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลพลัสสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่จะสนับสนุนหยุดการบุก
  รุกพื้นที่ป่าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งการส่งเสริม
  การใช้ประโยชน์จากพื้นที่สร้างป่า สร้างรายได้สร้างพื้นที่สีเขียว และดำเนินการอนุรักษ์ คุ้ม
  ครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนต่อไป ด้วยบทบาทร่วมขององค์
  กรภาคีที่จะเข้ามาสนับสนุนภายใต้แผนงาน เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การจัดการเชิงพื้นที่ร่วมกัน
  โดยในวันนี้จะมีการลงนามเพิ่มเติมของหน่วยงานที่ยังไม่ได้ลงนาม ทั้งกรมป่าไม้ และกรมอุทยาน
  แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีเครือข่ายให้ความสำคัญและเข้
  าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้แทนชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ท้องถิ่น ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวล
  ชน ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน เข้าร่วมกว่า 400 คน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้าง
  ความเข้าใจและความร่วมมืออันดีของทุกฝ่าย และพร้อมร่วมขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลพลัสสู่การ
  พัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป


  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะทำงานแม่แจ่มโมเดลพลัส
เปิดพื้นที่เรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ “ไผ่และกาแฟครบวงจร”

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะทำงานแม่แจ่มโมเดลพลัส
เปิดพื้นที่เรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ “ไผ่และกาแฟครบวงจร”

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะทำงานแม่แจ่มโมเดลพลัส
เปิดพื้นที่เรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ “ไผ่และกาแฟครบวงจร”
  ประชุมคณะทำงานแม่แจ่มโมเดล

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะทำงานแม่แจ่มโมเดลพลัส
เปิดพื้นที่เรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ “ไผ่และกาแฟครบวงจร”
  โรงเรือนไม้ไผ่

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะทำงานแม่แจ่มโมเดลพลัส
เปิดพื้นที่เรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ “ไผ่และกาแฟครบวงจร”


  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะทำงานแม่แจ่มโมเดลพลัส
เปิดพื้นที่เรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ “ไผ่และกาแฟครบวงจร”

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะทำงานแม่แจ่มโมเดลพลัส
เปิดพื้นที่เรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ “ไผ่และกาแฟครบวงจร”  Share FB
  110218

Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias