21 ตุลาคมวันรักต้นไม้แห่งชาติ

 • วันที่ 21 ตุลาคมวันรักต้นไม้แห่งชาติ

  วันที่ 21 ตุลาคมวันรักต้นไม้แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า อันถือกำเนิดจากแรง
  ปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าที่ทรงให้ความสำคัญในการบำรุง
  รักษาต้นไม้และต้องการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ • กิจกรรมในวันรักต้นไม้แห่งชาติ จัดขึ้นทุกปี โดยกรมป่าไม้จะกำหนดให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดย
  จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้แห่งชาติ รณรงค์ให้ทุกคนมาร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ เช่น การให้ปุ๋ย พรวน
  ดิน ถากถางวัชพืชที่โคนต้นไม้ ปลูกต้นไม้ที่บ้าน ฯลฯ

  21 ตุลาคมวันรักต้นไม้แห่งชาติ

 • วันรักต้นไม้แห่งชาตเกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ดังนี้คือ
  1. เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามโครงการและสถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งการปลูกซ่อมต้นที่ตาย ให้
  สามารถเจริญเติบโตขึ้นปกคลุมพื้นที่โดยเร็ว
  2. เพื่อชี้นำให้ประชาชนร่วมมือร่วมใจกันบำรุงรักษาต้นไม้ ที่ปลูกไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ โดยพร้อม
  เพรียง
  3. เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการบำรุงต้นไม้ที่ปลูกไว้ อันจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
  อนุรักษ์พื้นที่สีเขียว
  4. เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาถวายเป็นราชสักการะ แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  โดยเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญดังกล่าว ซึ่งกรมป่าไม้ได้จัดให้มีการบำรุงต้นไม้ทุกปี

  21 ตุลาคมวันรักต้นไม้แห่งชาติ

 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการดูแล
  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยมี กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
  และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบพร้อมดำเนินการจัด
  กิจกรรม วันรักต้นไม้แห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนและเอกชน ในการช่วย
  กันบำรุงรักษาต้นไม้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จย่า และเป็นการ
  สร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

  21 ตุลาคมวันรักต้นไม้แห่งชาติ

  ข้อมูลจาก https://www.thairath.co.th/news/politic/1686210, kapook.com
  ภาพจาก: pixabay  Share FB
  21.10.63
  รวมวันสำคัญ


Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias