พระราชกรณียกิจอันโดดเด่น ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

 • พระราชกรณียกิจอันโดดเด่น ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  รัชกาลที่ 9

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
  สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชสมบัติยาวนานที่สุด
  ในประเทศไทย 70 ปี 4 เดือน ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์พระองค์ทรงอุทิศพระวรกาย
  ในการประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ เพื่อประชาชนชาวไทยทั้งมวล ถึงแม้จะทรงเสด็จ
  สวรรคตไปแล้ว แต่พระราชกรณียกิจต่างๆเหล่านั้นยังคงเอื้ออำนวยประโยชน์สุขแก่ประชา
  ชนชาวไทยและ ยังทรงเป็นที่รักและเคารพนับถือของไทยทั้งประเทศ รวมไปถึงชาวต่างชาติ
  หลายคนทั่วโลก

  พระราชกรณียกิจอันโดดเด่น ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9

  พระราชกรณียกิจที่โดดเด่นของพระองค์มีดังนี้

  1. โครงการแกล้งดิน เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  รัชกาลที่ 9 เพื่อแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว จะทำด้วยการขังน้ำไว้ในพื้นที่ จนกระทั่งเกิดปฏิกิริยาทางเคมี
  จนทำให้ดินเปรี้ยวจัด เมื่อถึงที่สุดแล้ว จะมีการระบายน้ำออกแล้วปรับสภาพดินด้วยปูนขาว จนกระทั่ง
  สามารถใช้ดินในการเพาะปลูกได้


  พระราชกรณียกิจอันโดดเด่น ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9

  2. โครงการปลูกหญ้าแฝก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้ทรง
  ศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำจากเอกสารของธนาคารโลก ที่นาย
  Richard Grimshaw ได้ทูลเกล้าฯ ถวาย และพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับหญ้าแฝก
  โดยให้ทรงทดลองปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน จนปัจจุบันมีหน่วยงานกว่า 50
  หน่วยงาน ดำเนินงานสนองพระราชดำริการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ส่งผลให้การ
  ดำเนินงานก้าวหน้ามากขึ้นตามลำดับ

  พระราชกรณียกิจอันโดดเด่น ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9

  3. โครงการแก้มลิง พระองค์ทรงริเริ่มโครงการนี้ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่ชาวบ้านพบเจอมาเป็น
  ระยะเวลานานนั่นคือ น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรเสียหาย และมีน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการใน
  หน้าแล้ง พระองค์จึงพยายามหาวิธีแก้ไขโดยสังเกตจากลิง เมื่อมันได้กล้วยมา มันก็จะปลอก
  กล้วยเข้าปากทันที แล้วนำกล้วยนั้นไปตุนเก็บไว้ที่กระพุ้งแก้มจนเต็ม และเมื่อถึงเวลาหิว มัน
  ก็จะนำออกมาเคี้ยวในภายหลัง ด้วยเหตุผลนี้พระองค์ทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานจัดทำแก้ม
  ลิงขึ้นในหลายจังหวัด ทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดอื่นๆ อีกหลายแห่ง นับว่า
  โครงการแก้มลิง ถือเป็นอีกโครงการสำคัญที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของคนไทยมาจนถึง
  ทุกวันนี้

  พระราชกรณียกิจอันโดดเด่น ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9

  4.โครงการฝนหลวง เป็นความคิดริเริ่มที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2498 ครั้นพระองค์เสด็จพระราชดำเนิน
  เยี่ยมราษฎรในพื้นที่แห้งแล้งทุรกันดาร 15 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระองค์ได้
  ทรงทราบถึงความเดือดร้อน ทุกข์ยากของราษฎร และเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำในการอุปโภค
  บริโภค และการเกษตร จากนั้นพระองค์ทรงใช้เวลานานถึง 14 ปี ในการวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับ
  การอุตุนิยมวิทยา และการดัดแปลงสภาพอากาศ เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหานี้จนชำนาญ
  แล้ว จึงลงมือทดลองทำฝนหลวงครั้งแรกเมื่อปี 2512 โดยใช้สารเคมีโปรยใส่ก้อนเมฆบนท้องฟ้า
  จนกระทั่งเกิดปฏิกิริยากับก้อนเมฆนั่น และก่อตัวเป็นไอน้ำ ท้ายที่สุดก็จะกลั่นตัวออกมากลาย
  เป็นเม็ดฝนได้สำเร็จและใช้สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนั่นเอง

  พระราชกรณียกิจอันโดดเด่น ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9

  5.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (เกษตรทฤษฎีใหม่) อีกหนึ่งโครงการสำคัญตามพระราชดำริที่
  คนไทยทั้งประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตมาเป็นเวลานาน พระองค์ทรงคิดแนว
  ความคิดนี้มาเพื่อเป็นแนวทางให้คนไทยดำเนินรอยตาม เนื่องจากคนไทยที่ประกอบอาชีพทาง
  การเกษตรส่วนใหญ่ไม่มีการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดีพอ จึงทำให้อาจใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
  ได้อย่างไม่เต็มที่นั่นเอง โดยการทำเกษตรทฤษฎีใหม่นี้ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นต้น คือ
  การแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตรา 30-30-30-10 เพื่อแบ่งเป็น การขุดเป็นสระกักเก็บน้ำ 30%
  เพื่อปลูกข้าวในฤดูฝน 30% เพื่อปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผักสมุนไพร 30% และเพื่อสร้างเป็นที่
  อยู่อาศัยอีก 10% และมีแนวทางตามภาพด้านล่างนี้นั่นเอง

  พระราชกรณียกิจอันโดดเด่น ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9

  6.กังหันน้ำชัยพัฒนา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้มีพระราช
  ดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการวิจัย และพัฒนากังหันน้ำชัยพัฒนาขึ้น เพื่อบำบัดน้ำเสียด้วยวิธี
  การเติมอากาศ ทำให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดี และสามารถประยุกต์ใช้ในการอุปโภคบริโภคของ
  ประชาชน น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และเพิ่มออกซิเจนให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางการเกษตร

  7.โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล
  ที่ 9 ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโครงการอันหลากหลายในโครงการส่วนพระองค์
  สวนจิตรลดา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ โครงการแบบไม่ใช่ธุรกิจ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
  การผลิตทางการเกษตร และโครงการกึ่งธุรกิจ อาทิ โรงโคนมสวนจิตรลดา, โรงนมผงสวนดุสิต,
  น้ำผึ้งสวนจิตรลดา เป็นต้น

  8. ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรง
  พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งมูลนิธิ
  อานันทมหิดล ในปี พ.ศ. 2502 เพื่อให้นิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ได้มีโอกาสไปศึกษา
  หาความรู้ชั้นสูงในต่างประเทศ และนำองค์ความรู้ที่ได้มาช่วยพัฒนาประเทศต่อไป

  9. โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล
  ที่ 9 พระราชทานโครงการแพทย์หลวงพระราชทาน เมื่อปี พ.ศ. 2510 โดยที่มีการจัดเจ้าหน้าที่แพทย์
  พยาบาล เครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อตรวจรักษาราษฎรในถิ่นทุรกันดารโดยไม่คิดมูลค่า และอบรม
  หมอหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน

  10. โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ได้จัดทำ
  ขึ้นตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดย
  จัดขึ้นเป็นรูปเล่ม และบางส่วนได้เผยแพร่ออนไลน์ อันรวบรวมเนื้อหาจากหลายสาขาวิชา โดย
  ที่ฉบับปกติมีทั้งหมด 37 เล่ม และฉบับเสริมการเรียนรู้มีทั้งหมด 20 เล่ม

  อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ยังมีอีกหลายพระราชกรณียกิจ
  ที่ท่านทรงตั้งใจและทุ่มเททำเพื่อประชาชนคนไทย น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท
  สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  ข้อมูลและภาพจากhttps://www.wice.co.th/2017/10/16/9,https://www.wreathmala.com
  ภาพจาก: pixabay  Share FB
  13.10.63
  รวมวันสำคัญ


Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias